Zoeken:

Paritair Comité 1070000: MEESTER-KLEERMAKERS, KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/01/2022 )
   • Indexatie met 2% in 1/2022.
    Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Huisarbeid - Het maakloon wordt berekend door het aantal uren vereist voor de uitvoering van elk stuk te vermenigvuldigen met het uurloon overeenstemmend met één van de functies. Het globale loon van de huisarbeiders en -arbeidsters wordt bij elke uitbetaling met 10% verhoogd als schadeloosstelling voor de algemene kosten welke te hunnen laste vallen (verwarming, verlichting, enz.). Deze vergoeding wordt op 15% gebracht wanneer de huisarbeiders en -arbeidsters zelf de kleine benodigdheden (garen, koorzijden, enz.) leveren.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De minderjarigen en de leerlingen verbonden met een arbeidsovereenkomst hebben recht op loon volgens een percentage van loonniveau 1.
  Vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvangt de jonge werknemer en de leerling verbonden met een arbeidsovereenkomst gedurende een aanloopstage van 1 jaar (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) het percentage van het functieloon, opgenomen in onderstaande tabel. Nadien krijgt hij/zij het volledige functieloon voorzien in artikel 4.
  Vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt een aanloopstage van minstens 12 maanden verworven in andere ondernemingen die onder PC 107 vallen, in aanmerking genomen voor het verwerven van het volledige functieloon. Zij wordt bewezen door verklaringen afgeleverd door de werkgevers en overhandigd op het ogenblik van hun indiensttreding.

  Niveau / Anciënniteit
  1. Helpers(sters) en afwerkers(sters) 12,5137
  1 bis. Helpers(sters) en afwerkers(sters) na 3 jaar anciënniteit 13,1310
  2. Assistenten werklieden en werksters 13,8164
  3. Geschoolde werklieden en werksters 14,7335
  4. Goedgeschoolde werklieden en werksters (keurwerksters) 15,1937
  5. Taille-werkman en taille-werkster 15,6535