Zoeken:

Paritair Comité 1170000: PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

afdrukken
   • Toestand op 01/07/2014 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 04/11/2014 )
   • CAO 24/10/2013 (118.283) (duur CAO : 01/01/2013-31/12/2014)

    Aanpassing van de lonen bij rangverlaging :
    In geval van rangverlaging, hetzij door toedoen van de werkman, hetzij ten gevolge van ziekte of arbeidsongeval van deze laatste, wordt het geïndexeerd loon behouden en de verhogingen die voortvloeien uit de schommelingen van het indexcijfer worden op het oud basisuurloon toegepast.
    Evenwel bij conventionele loonsverhoging, wordt slechts de helft van deze verhoging op bedoeld basisuurloon toegepast. De individueel verworven rechten wegens particuliere regelingen die voor sommige werklieden definitief zijn geworden, worden geëerbiedigd.
    Bij rangverlaging op voorstel van de werkgever, wordt het basisuurloon gegarandeerd, alsmede de conventionele loonsverhogingen.
    Bij rangverlaging van zwangere arbeidsters op risicoposten die omwille van hun zwangerschap hun risicopost moeten verlaten en tijdelijk een andere lagere functie uitvoeren, behouden deze arbeidsters hun volledig normale brutoloon.

    De werkman die tijdelijk wordt tewerkgesteld aan werken die in een hogere categorie zijn ingedeeld ontvangt tijdens de duur van deze werken, het geïndexeerd loon dat voor deze categorie is voorzien.

    Alle bestaande verbintenissen (betaling aan 100%) op ondernemingsniveau inzake werknemers verbonden met een startbaanovereenkomst, blijven behouden. In de bedrijven waar geen 100% uitbetaald wordt aan de werknemers "startbaanovereenkomst" zal voortaan 100% betaald worden van zodra ze effectieve taken opnemen.

   • Inhoudstafel

    • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN
     • 1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Het loon van de brigadiers is gelijk aan het geïndexeerd loon van de werklieden van hun ploeg, verhoogd met 10%.

  Categorie
  Hulpwerklieden 18,6693
  Schoonmakers- en kantinewerklieden 18,6693
  Geoefende hulpwerklieden A 19,3889
  Geoefende hulpwerklieden B 19,6514
  Geschoolde werklieden 2e categorie 19,9330
  Autobestuurders 20,6753
  Geschoolde werklieden 1e categorie 20,6753
  Geschoolde werklieden vliegveld 20,6753
  Meer dan geschoolde werklieden 21,4627