Zoeken:

Paritair Comité 1170000: PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

afdrukken
   • Toestand op 01/11/2010 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/11/2010 )
   • Aanpassing van de lonen bij rangverlaging :

    In geval van rangverlaging, hetzij door toedoen van de werkman, hetzij ten gevolge van ziekte of arbeidsongeval van deze laatste, wordt het geïndexeerd loon behouden en de verhogingen die voortvloeien uit de schommelingen van het indexcijfer worden op het oud basisuurloon toegepast.
    Evenwel bij conventionele loonsverhoging, wordt slechts de helft van deze verhoging op bedoeld basisuurloon toegepast. De individueel verworven rechten wegens particuliere regelingen die voor sommige werklieden definitief zijn geworden, worden geëerbiedigd.
    Bij rangverlaging op voorstel van de werkgever, wordt het basisuurloon gegarandeerd, alsmede de conventionele loonsverhogingen.
    Bij rangverlaging van zwangere arbeidsters op risicoposten die omwille van hun zwangerschap hun risicopost moeten verlaten en tijdelijk een andere lagere functie uitvoeren, behouden deze arbeidsters hun volledig normale brutoloon.

   • Inhoudstafel

    • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN
     • 1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Het loon van de brigadiers is gelijk aan het geïndexeerd loon van de werklieden van hun ploeg, verhoogd met 10%.

  Categorie
  Hulpwerklieden 17,3497
  Schoonmakers- en kantinewerklieden 17,3497
  Geoefende hulpwerklieden A 18,0206
  Geoefende hulpwerklieden B 18,2654
  Geschoolde werklieden 2e categorie 18,5279
  Autobestuurders 19,2201
  Geschoolde werklieden 1e categorie 19,2201
  Geschoolde werklieden vliegveld 19,2201
  Meer dan geschoolde werklieden 19,9543