Zoeken:

Paritair Comité 1000000: AANVULLEND PC VOOR DE WERKLIEDEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/01/2022 )
   • Indexatie basislonen met 6,12% in 1/2022.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loongegevens zijn niet van toepassing op de personen die tewerkgesteld zijn in een familiebedrijf waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitende gezag van de vader, de moeder of de voogd.

    Het minimumloon omvat volgende elementen NIET :
    - de overlonen voor overwerk ;
    - de voordelen bedoeld in art. 19 §6,12 van het KB van 6,128/11/1969, genomen ter uitvoering van de wet van 6,127/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 6,128/16,12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werklieden ;
    - de sociale uitkeringen die toegekend worden naar aanleiding van schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst ;
    - de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 6,12007-6,12008, hoofdstuk I - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ten belope van het grensbedrag bepaald in art. 38 §3 nonies van de wet van 6,129/06/1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werklieden) ;
    - de premies die toegekend worden met betrekking tot specifieke arbeidsomstandigheden, zoals onder meer ploegenpremies, premies voor nachtwerk, premies voor weekendwerk, premies voor vuil werk, premies voor zwaar werk, premies voor polyvalentie, premies in verband met nieuwe arbeidsregelingen in het kader van CAO nr 46,12.
    - de premies die betrekking hebben op een periode van meer dan één maand.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLOON : VANAF 18 JAAR (VANAF 21 JAAR VOOR JONGEREN MET EEN STUDENTENCONTRACT OF INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING)

  Er zijn voor 18-jarigen en ouder 5 verschillende bedragen (categorieën) bepaald :
  Categorie 1 : de 1e kolom met 0 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die nog geen 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 18 jaar zijn,
  Categorie 2 : de 2e kolom met 6 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die tussen 6 en 11 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 19 jaar zijn,
  Categorie 3 : de 3e kolom met 12 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 20 jaar zijn,
  Categorie 4 : de 4e kolom met 24 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 24 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 22 jaar zijn,
  Categorie 5 : de 5e kolom met 36 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 36 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 22 jaar zijn.
  U kijkt dus eerst naar uw anciënniteit en dan naar uw leeftijd om het op u van toepassing zijnde bedrag te bepalen.

  1.1. LOON : PER MAAND

  Leeftijd
  0 6 12 24 36
  18 1.709,95
  19 1.709,95 1.755,33
  22 1.709,95 1.755,33 1.775,49 1.792,11 1.797,48

  1.2. LOON : PER UUR

  1.2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Leeftijd
  0 6 12 24 36
  18 10,3843
  19 10,3843 10,6599
  22 10,3843 10,6599 10,7823 10,8833 10,9159

  1.2.2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

  Leeftijd
  0 6 12 24 36
  18 10,1180
  19 10,1180 10,3866
  22 10,1180 10,3866 10,5058 10,6042 10,6360

  1.2.3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Leeftijd
  0 6 12 24 36
  18 9,8651
  19 9,8651 10,1269
  22 9,8651 10,1269 10,2432 10,3391 10,3701

  2. MINIMUMLOON : JONGER DAN 18 JAAR

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit)
  Leeftijd
  38u 39u 40u
  16 en jonger 70% 7,2690 7,0826 6,9056
  17 76% 7,8921 7,6897 7,4975

  3. MINIMUMLOON : JONGEREN VAN 18, 19 OF 20 JAAR MET EEN STUDENTENCONTRACT OF INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit ZONDER STUDENTENCONTRACT EN NIET INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING)
  Leeftijd
  38u 39u 40u
  18 82% 8,5151 8,2968 8,0893
  19 88% 9,1382 8,9039 8,6813
  20 94% 9,7612 9,5109 9,2731