Paritair Comité 3010200: HAVEN VAN GENT

afdrukken
 • 1. CONTINGENT : HAVENARBEIDERS VAN HET ALGEMEEN CONTINGENT = LOSSE HAVENARBEIDERS

  De Losse havenarbeiders zijn niet in vast dienstverband.

  Vaste premie (VP) van 5,28 euro per volledige shift, 2,64 euro per halve shift.
  Voor de halve shift tijdens de Weekdag is er een bijkomende toeslag van 2% op het basisloon van een doorlopende dagtaak van de functie 'Havenarbeider Algemeen werk'. Deze toeslag is niet verschuldigd wanneer meer dan 1 overuur werd gepresteerd bij de halve taak of halve shift, en evenmin wanneer 2 halve prestaties op een zelfde dag worden gepresteerd.
  Het weekend krijgt eveneens een toeslag, zowel voor een volledige als voor een halve taak. Voor de voormiddag (AM) is dit 5%, voor de namiddag (PM) 15%. Voor een volle nachtprestatie wordt, door toevoeging van de weekendtoeslag, een loon betaald van 16 uren op basis van het dagtaakloon op weekdag.
  Aangezien zowel de Toeslag voor de halve taak tijdens de Weekdag als de Weekendtoeslag mee variëren met het basisloon, zijn ze opgenomen in het getoonde loonbedrag per functie.
  De voormelde Vaste premie (VP) is een vast bedrag en is daarom niet opgenomen. Ze dient telkens bijgeteld te worden.

  Ceelbazen horen tot het kaderpersoneel van de onderneming. De bepalingen inzake ‘lonen’ en ‘uurregelingen’ zoals in de codex vastgelegd zijn op deze arbeiders niet van toepassing. De arbeidsduur van een ceelbaas bedraagt in principe 36 1/4 uren per week. De uren gepresteerd op een werkdag in het vijfdagenweekstelsel tussen 06u00 en 22u00 worden vergoed aan het basisuurloon van havenarbeider verhoogd met een toeslag van 50%; prestaties tussen 22u00 en 06u00 op voornoemde dagen en alle prestaties op zaterdag worden vergoed aan het basisuurloon van havenarbeider verhoogd met een toeslag van 125%. Alle prestaties op zondag en feestdag worden vergoed aan het basisuurloon van havenarbeider verhoogd met een toeslag van 200%.

  De werkgever die op een werkdag een erkende Foreman gedurende minstens een halve prestatie als foreman heeft tewerkgesteld, is gehouden deze erkende foreman in dienst te houden voor de resterende werkdagen van de lopende kalenderweek. Gedurende deze dagen kan bedoelde arbeider al dan niet als foreman worden tewerkgesteld. Hij moet nochtans voor de nog resterende werkdagen van de lopende kalenderweek als foreman worden betaald ongeacht de werkelijke taken die hij vervult. Tevens moet aan bedoelde arbeider voor de voorbije werkdagen van de lopende kalenderweek waarop hij bij dezelfde werkgever was tewerkgesteld in een andere functie dan foreman, een toeslag worden bijbetaald tot aan het foremanloon. Als ‘prestatie op een werkdag’ wordt beschouwd elke prestatie op een andere dag dan een feestdag, uitgevoerd vanaf de morgenshift met aanvang op maandag om 06u15 tot en met de nachtshift met aanvang op vrijdag om 22u00.

  In de gevallen van overwerk en van voorbereidend en aanvullend werk, worden de prestaties vergoed op basis van het loon van de taak of shift waar deze tewerkstelling bij aansluit, verhoogd met een toeslag van 50%. Voorbereidend en aanvullend werk wordt betaald per begonnen uur. Voor bedieners van Mechanische tuigen wordt het voorbereidend en aanvullend werk dat valt binnen voormelde grenzen niet betaald.

  Een tewerkstelling gedurende de nachtshift wordt beschouwd als een prestatie die wordt geleverd voor de helft op de dag van aanvang en voor de helft op de dag van beëindiging van de nachtprestatie.
  Zowel de nachtshift met aanvang op zaterdagavond en einde op zondagmorgen, als de nachtshift met aanvang op zondagavond en einde op maandagmorgen, worden als zondagwerk beschouwd en worden vergoed met een toeslag bovenop het basisloon van 100%. Hetzelfde principe geldt zowel voor de nachtshift met aanvang op de dag voorafgaand aan de feestdag en met einde op de feestdag, als voor de nachtshift met aanvang op de feestdag en einde op de dag volgend op de feestdag.
  Bij nachtwerk (van 22u00 tot 05u45) moet altijd een volle shift worden betaald.
  Voor tewerkstelling in dagtaak op zaterdag, zon- en feestdag bestaan geen vastgestelde begin- en einduren. De tewerkstelling kan aanvangen op elk heel uur vanaf 06u00, en eindigt ten laatste om 22u00. Er geldt voor dagtaakwerk een minimumprestatie van 3 uur 45 minuten (halve dagtaak).

  Tenzij wanneer de onvolledigheid van de ploeg het gevolg is van het stopzetten van het werk door een arbeider ingevolge arbeidsongeschiktheid, wordt het loon van de ontbrekende arbeider(s) steeds gedeeld onder de aanwezige arbeiders van de ploeg. Indien de toepassing van bovenstaande bepaling als gevolg zou hebben dat aan de aanwezige arbeiders een loon moet worden bijbetaald dat hoger is dan het hen normaal toekomende loon, dan wordt enkel een toeslag bijbetaald die overeenstemt met het normale verdiende loon.

  Wanneer een havenarbeider in de loop van een ononderbroken arbeidstijd verandert van functie, of overgaat naar een ander werk dat aanleiding geeft tot de betaling van een andere loon- en/of kledijtoeslag, dan wordt de volledige ononderbroken arbeidstijd vergoed aan het hogere loon of met de hogere toeslag. Met "ononderbroken arbeidstijd" wordt bedoeld een prestatie gedurende een halve dagtaak, een doorlopende dagtaak of een (halve of volle) shift, met inbegrip van het aansluitende overwerk.

  1.1. LOON : UURLOON

  Functie
  Havenarbeider Algemeen werk Basisloon (D)/7,25 20,14
  Mechanische tuigen Basisloon (D)/7,25 24,30
  Foreman Basisloon (D)/7,25 25,17

  1.2. LOON : BASISLOON Weekdag (incl. Toeslag halve taak)

  1.2.1. SHIFT/TAAK : DAG

  Functie
  Doorlopende dagtaak (van 08u15 tot 16u00) (D) 1/2 morgendagtaak (3 3/4 uur : van 07u45 tot 11u30) (1/2 AM) 1/2 namiddagdagtaak (3 1/2 uur : van 13u30 tot 17u00) (1/2 PM)
  3,75 x Uurloon (van de overeenstemmende functie) + 0,02 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk 3,5 x Uurloon (van de overeenstemmende functie) + 0,02 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk
  Havenarbeider Algemeen werk 100% 146,00 78,45 73,41
  Mechanische tuigen 100% + 1,5 x Uurloon Havenarbeider Algemeen werk 176,21 94,05 87,97
  Foreman 125% 182,50 97,31 91,02

  1.2.2. SHIFT/TAAK : MORGEN

  Functie
  Volle morgenshift (van 06u15 tot 14u00) Eerste 1/2 morgenshift (3 3/4 uur : van 06u15 tot 10u00) Tweede 1/2 morgenshift (3 1/2 uur : van 10u30 tot 14u00)
  1,05 x Basisloon (1/2 AM) (van de overeenstemmende functie) + 0,02 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk 1,05 x Basisloon (1/2 PM) (van de overeenstemmende functie) + 0,02 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk
  Havenarbeider Algemeen werk 1,05 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk 153,30 85,29 80,00
  Mechanische tuigen 1,05 x Basisloon (D) Mechanische tuigen 185,02 101,67 95,29
  Foreman 1,05 x Basisloon (D) Foreman 191,63 105,10 98,49

  1.2.3. SHIFT/TAAK : NAMIDDAG

  Functie
  Volle namiddagshift (van 14u00 tot 21u45) 1/2 namiddagshift (3 1/2 uur : van 14u00 tot 17u30)
  1,15 x Basisloon (D) (van de overeenstemmende functie) 1,15 x Basisloon (1/2 PM) (van de overeenstemmende functie) + 0,02 x Basisloon (D) Havenarbeider Algemeen werk
  Havenarbeider Algemeen werk 167,90 87,34
  Mechanische tuigen 202,64 104,09
  Foreman 209,88 107,59

  1.2.4. SHIFT/TAAK : NACHT

  Functie
  Nachtshift (van 22u00 tot 05u45)
  1,5 x Basisloon (D) (van de overeenstemmende functie)
  Havenarbeider Algemeen werk 219,00
  Mechanische tuigen 264,32
  Foreman 273,75

  1.3. LOON : BASISLOON WEEKEND (incl. Weekendtoeslag)

  1.3.1. SHIFT/TAAK : ZATERDAG

  Functie
  AM 1/2 AM (3 3/4 uur) 1/2 AM (3 1/2 uur) PM 1/2 PM (3 1/2 uur) Nacht (van 22u00 tot 05u45)
  1,5 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 1,5 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 1,5 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 1,5 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,15 1,5 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,15 16 x Uurloon
  Havenarbeider Algemeen werk 229,95 123,56 115,63 251,85 126,64 322,24
  Mechanische tuigen 277,54 148,13 138,56 303,97 151,75 388,80
  Foreman 287,44 153,27 143,36 314,81 157,01 402,72

  1.3.2. SHIFT/TAAK : ZON- & FEESTDAG

  Functie
  AM 1/2 AM (3 3/4 uur) 1/2 AM (3 1/2 uur) PM 1/2 PM (3 1/2 uur) Nacht (van 22u00 tot 05u45)
  2 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 2 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 2 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,05 2 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,15 2 x Basisloon Dagshift Weekdag x 1,15 16 x Uurloon
  Havenarbeider Algemeen werk 306,60 164,75 154,16 335,80 168,84 335,80
  Mechanische tuigen 370,04 197,51 184,74 405,28 202,33 405,28
  Foreman 383,25 204,35 191,14 419,75 209,35 419,75

  2. CONTINGENT : KRAANMANNEN

  De Kraanmannen zijn werknemers in vast dienstverband maar behoren tot een uitdovend statuut. Daarom wordt hun loonbarema niet opgenomen in deze databank.
  Hun toeslag voor shiftwerk (dagtaak, morgenshift, namiddagshift) bedraagt 5,5% op het basisdagloon, voor nachtwerk 75% op het basisdagloon.
  De lonen worden geïndexeerd telkens de lonen voor de Losse havenarbeiders geïndexeerd worden en onder dezelfde modaliteiten.

  3. CONTINGENT : LOGISTIEKE WERKNEMERS MET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

  Voor het minimumuurloon en de max. arbeidsduur van de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat aan de haven van Gent gelden de bepalingen van het Paritair Comité 30100 voor het Havenbedrijf.
  De logistieke werknemers met veiligheidscertificaat kunnen geen aanspraak maken op de bijkomende voordelen die conventioneel werden verleend aan de aan de losse havenarbeiders, noch ten laste van hun individuele werkgever, noch ten laste van VZW Centrale Betaalkassen der CEPG, noch ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent.

  3.1. UURLOON : WEEKDAG OVERDAG (prestaties tussen 06u00 en 22u00)

  Categorie
  36u15
  Ongeschoolde arbeider 169,92
  Polyvalente of geschoolde arbeider 212,40
  Ploegbaas 254,88

  3.2. UURLOON : WEEKDAG NACHT (tussen 22u00 en 06u00)

  Toeslag voor nachtwerk op Weekdag (tussen 22u00 en 06u00) : + 50%.

  3.3. UURLOON : ZATERDAG (tussen 06u00 en 22u00)

  Toeslag voor zaterdagwerk (tussen 06u00 en 22u00) : + 50%.

  3.4. UURLOON : ZON- EN FEESTDAG (tussen 22u00 de voorafgaande dag tot 06u00 de volgende dag)

  Toeslag voor zon- en feestdagwerk (tussen 22u00 de voorafgaande dag tot 06u00 de volgende dag) : + 100%.

  4. CONTINGENT : VAKLUI

  Voor het minimumuurloon en de max. arbeidsduur van de Vaklui aan de haven van Gent gelden de bepalingen van het Paritair Comité 30100 voor het Havenbedrijf.
  Vaste premie (VP) van 5,28 euro per volledige shift. Deze voormelde Vaste premie (VP) is een vast bedrag en is daarom niet opgenomen. Ze dient telkens bijgeteld te worden.
  Categorie
  36u15
  Ongeschoolde vakman 29,30
  Geschoolde vakman 35,16
  Geoefende vakman 28,29
  Vakman buiten categorie 35,16