Paritair Comité 1330003: SIGAREN EN CIGARILLO’S

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/01/2022 )
   • Indexatie met 1,57% in 1/2022.Voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 wordt de loonsverhoging met 0,10 EURO omgezet in een éénmalige bruto loonpremie.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 133).
 • 1. : Minimumuurlonen

  1.1. : Algemeen

  Als een werknemer ten gevolge van toevallige omstandigheden buiten zijn wil, tijdelijk een taak van een lager categorie verricht, behoudt hij het loon dat voor de categorie waartoe hij behoort, is voorzien.

  1.1.1. : 36u30 / week

  CATEGORIE
  I 14,9775
  II 15,0205
  III 15,0720
  IV 15,7225
  V 16,0835
  VI 16,3665

  1.2. : Werknemers die voor het eerst in een fabriek van sigaren en cigarillo's werken

  De beloning van het werk van de werknemers, die voor het eerst in een fabriek van sigaren en cigarillo's werken, wordt als volgt geregeld :

  - met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is voorzien, moet iedere werknemer minstens het loon van categorie I verdienen;
  - indien de werknemer wordt aangeworven om een hogere functie uit te oefenen dan deze van categorie I en hiertoe niet de nodige kwalificatie blijkt te bezitten, kan een leertijd worden voorzien, van twee maanden voor elke overgang van de ene naar de andere categorie te beginnen met categorie I;
  - de leertijden mogen in generlei geval zes maanden overschrijden.

  2. : Stuklonen

  Iedere werknemer die sigaren en cigarillo's met de hand maakt en per stuk wordt betaald moet een minimumuurloon verdienen dat is samengesteld uit :

  - een vaste uurbijslag (zie geïndexeerd bedrag in het tabel hieronder)
  - het stukken van kracht op 5 februari 1944 in een bedrijf van sigaren en cigarillo's, vermenigvuldigd met onderstaande coëfficient die met spilindexcijfer 102,70 overeenstemt, zijnde 3,85 voor een arbeidsweek van negenendertig uren.
  Vanaf 1 juli 1980 bedraagt deze coëfficient 3,95 voor een arbeidsweek van achtendertig uren.
  Vanaf 1 april 1986 bedraagt deze coëfficient 4,10 voor een arbeidsweek van zesendertig uur en dertig minuten.

  Voormelde vaste uurbijslag en het stukloon worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011 betreffende de koppeling van de lonen en de bestaanszekerheidsuitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen die gesloten is in het Nationaal Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

  Het totale bedrag, per betalingsperiode, van de lonen betaald aan de hieronder bedoelde tewerkgestelde werknemers, uitgezonderd de lonen van de werknemers, die voor het eerst in een fabriek van sigaren en cigarillo's werken, moet minstens 10 pct. hoger zijn dan het bedrag dat betaald zou zijn geweest zo deze werknemers werden bezoldigd op grond van de in tabel 1.1. voorziene bedragen.

  VASTE UURBIJSLAG
  Bedrag 6,827