NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3150200: LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/01/2018 )
   • Indexatie met 2% in 01/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. Werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten : Gewaarborgd Gemiddeld Minimum MaandInkomen

  Onder "Gewaarborgd Gemiddeld Minimum MaandInkomen” wordt verstaan :
  - het maandelijks loon gewaarborgd door de loonschalen die zijn vastgelegd bij CAOen of de individuele arbeidsovereenkomsten; :
  - het loon in geld of natura, het vast of veranderlijk loon, alsmede de premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties; :
  - in het algemeen alle looncomponenten en in geld waardeerbare voordelen die onderworpen zijn aan de berekening van sociale zekerheidsbijdragen; :
  - het jaarlijks dubbel vakantiegeld waarop de werknemer krachtens zijn prestaties in het vakantiedienstjaar recht heeft. :
  Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen worden nochtans uitgesloten : :
  - de voordelen vastgelegd bij de bepaling van artikel 19, paragraaf 2, van het KB van 28/11/1969, genomen ter uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders; :
  - de premies of vergoedingen toegekend als tegenwaarde voor door de werknemers ten laste van de werkgever werkelijk gemaakte kosten. :
  Voor de werknemers wier loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, wordt het Gemiddeld minimum maandinkomen berekend op het gemiddelde van de maandinkomens van de jongste 12 maanden. :
  Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met de onvolledige arbeidsmaanden. :
  Wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt vóór het verstrijken van de 12 maanden, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.
  Leeftijd
  21 1.793,06

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites