Paritair Comité 3150200: LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 19/11/2021 )
   • Indexatie met 2% in 11/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. Werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten : Gewaarborgd Gemiddeld Minimum MaandInkomen

  Onder "Gewaarborgd Gemiddeld Minimum MaandInkomen” wordt verstaan :
  - het maandelijks loon gewaarborgd door de loonschalen die zijn vastgelegd bij CAOen of de individuele arbeidsovereenkomsten; :
  - het loon in geld of natura, het vast of veranderlijk loon, alsmede de premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties; :
  - in het algemeen alle looncomponenten en in geld waardeerbare voordelen die onderworpen zijn aan de berekening van sociale zekerheidsbijdragen; :
  - het jaarlijks dubbel vakantiegeld waarop de werknemer krachtens zijn prestaties in het vakantiedienstjaar recht heeft. :
  Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen worden nochtans uitgesloten : :
  - de voordelen vastgelegd bij de bepaling van artikel 19, paragraaf 2, van het KB van 28/11/1969, genomen ter uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders; :
  - de premies of vergoedingen toegekend als tegenwaarde voor door de werknemers ten laste van de werkgever werkelijk gemaakte kosten. :
  Voor de werknemers wier loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, wordt het Gemiddeld minimum maandinkomen berekend op het gemiddelde van de maandinkomens van de jongste 12 maanden. :
  Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met de onvolledige arbeidsmaanden. :
  Wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt vóór het verstrijken van de 12 maanden, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.
  Leeftijd
  21 1.923,74