Zoeken:

Paritair Comité 2000000: AANVULLEND PC VOOR DE BEDIENDEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 04/01/2021 )
   • Indexatie met 0,95% in 1/2021.

    Met ingang van 1 september 2019 worden de reële bruto maandlonen verhoogd met 1,1% voor de bedienden van de werkgevers, die niet vallen onder het toepassingsgebied van Hoofdstuk III -Bijzondere regeling van de cao van 1 juli 2019 betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van art.7§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (nr. 152849/CO/200). De vermelde verhoging van de reële maandlonen is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2019-2020 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn.

    Het indexatiesysteem hetwelk van toepassing is in de activiteitsbranche waar de onderneming zich situeert, kan gebruikt worden i.p.v. het systeem dat opgesteld is in het kader van het voormalige PC 218.

    De werkgevers hebben de mogelijkheid om de lonen van de bedienden te doen schommelen overeenkomstig het systeem van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat wordt toegepast voor de werklieden van hun onderneming.

    PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van de database.
    Bij CAO van 01/04/2015 (126638/CO/200) neemt PC 200 de rechten en plichten van PC 218 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 200. De CAO’s en andere akkoorden van PC 218 worden overgedragen naar PC 200. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 200 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 200.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.
 • 1. LONEN : LOONSCHALEN

  1.1. SCHAAL / ANCIENNITEIT : VANAF HET 1e JAAR VAN DE INDIENSTTREDING

  Ervaring (jaren) Klasse
  A B C D
  0 1.807,16 1.882,46 1.909,08 2.059,29
  1 1.812,61 1.893,25 1.909,08 2.072,91
  2 1.818,01 1.904,07 1.952,13 2.086,30
  3 1.823,47 1.914,96 1.989,98 2.099,97
  4 1.828,98 1.929,65 2.027,81 2.152,94
  5 1.834,33 1.944,59 2.065,78 2.200,05
  6 1.839,77 1.955,88 2.103,63 2.247,10
  7 1.845,15 1.984,12 2.141,61 2.294,05
  8 1.850,96 2.012,42 2.179,61 2.341,16
  9 1.865,98 2.040,62 2.217,59 2.387,97
  10 1.881,06 2.069,02 2.255,45 2.435,27
  11 1.893,87 2.092,93 2.293,39 2.482,10
  12 1.906,56 2.116,55 2.331,28 2.529,28
  13 1.919,45 2.140,47 2.361,24 2.576,24
  14 1.932,04 2.164,16 2.391,08 2.623,32
  15 1.944,59 2.188,01 2.421,05 2.662,85
  16 1.957,05 2.195,72 2.450,89 2.702,34
  17 1.969,57 2.203,37 2.480,82 2.741,81
  18 1.982,08 2.211,20 2.489,34 2.781,40
  19 1.982,08 2.218,88 2.497,90 2.820,95
  20 1.982,08 2.226,63 2.506,49 2.834,94
  21 1.982,08 2.234,51 2.515,24 2.849,02
  22 1.982,08 2.242,12 2.523,85 2.863,09
  23 1.982,08 2.249,87 2.532,66 2.877,03
  24 1.982,08 2.257,60 2.541,29 2.890,93
  25 1.982,08 2.265,30 2.550,10 2.904,84
  26 1.982,08 2.273,05 2.558,76 2.918,79

  1.2. SCHAAL / ANCIENNITEIT : BEDIENDEN DIE SINDS 1 JAAR IN DEZELFDE ONDERNEMING WERKZAAM ZIJN

  Ervaring (jaren) Klasse
  A B C D
  1 1.861,54 1.944,36 1.960,63 2.128,88
  2 1.867,09 1.955,47 2.004,85 2.142,63
  3 1.872,71 1.966,66 2.043,70 2.156,64
  4 1.878,07 1.981,61 2.082,66 2.211,40
  5 1.883,59 1.997,02 2.121,73 2.259,93
  6 1.889,05 2.008,66 2.160,62 2.308,25
  7 1.894,61 2.037,67 2.199,74 2.356,67
  8 1.900,73 2.066,88 2.238,87 2.405,02
  9 1.916,14 2.095,86 2.277,89 2.453,32
  10 1.931,66 2.125,07 2.316,94 2.501,88
  11 1.944,87 2.149,64 2.355,91 2.550,17
  12 1.957,91 2.173,94 2.394,86 2.598,62
  13 1.971,13 2.198,54 2.425,68 2.647,01
  14 1.984,12 2.222,97 2.456,36 2.695,46
  15 1.997,02 2.247,42 2.487,18 2.736,11
  16 2.009,84 2.255,37 2.517,96 2.776,69
  17 2.022,66 2.263,26 2.548,76 2.817,39
  18 2.035,48 2.271,34 2.557,49 2.858,04
  19 2.035,48 2.279,29 2.566,28 2.898,76
  20 2.035,48 2.287,28 2.575,19 2.913,19
  21 2.035,48 2.295,21 2.584,17 2.927,63
  22 2.035,48 2.303,12 2.593,01 2.942,10
  23 2.035,48 2.311,20 2.602,14 2.956,54
  24 2.035,48 2.319,08 2.611,04 2.970,81
  25 2.035,48 2.327,01 2.620,11 2.985,06
  26 2.035,48 2.334,93 2.628,96 2.999,47

  2. LONEN : GERANTEN EN AAN-HUIS-VERKOPERS

  Twee gevallen kunnen zich voordoen:
  a) Zij genieten van een vast loon
  b) Hun loon omvat commissielonen welke zijn vastgesteld overeenkomstig het bedrag van de handelsomzet of volgens andere maatstaven.
  In beide gevallen, en voor zover zij fulltime werkzaam zijn, moet hun loon tenminste gelijk zijn aan het loon voor een bediende met niveau "0" beroepservaring volgens de schaal voor klasse C.

  3. LONEN : HANDELSVERTEGENWOORDIGERS

  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het commissieloon betaald en de eindrekening wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de lonen berekend op een gemiddelde van 12 maanden
  Beroepservaring (jaren)
  Proeftijd Loon van niveau 0 beroepservaring van klasse A.
  < 4 Loon volgens beroepservaring van klasse C.
  4 Loon volgens beroepservaring van klasse D.

  4. LONEN : JONGEREN ONDER DE 21 JAAR

  (% van het loon aan 0 jaar ervaring)
  Leeftijd Klasse
  A B C D
  16 75% 1.355,37 1.411,85 1.431,81 1.544,47
  17 80% 1.445,73 1.505,97 1.527,26 1.647,43
  18 85% 1.536,09 1.600,09 1.622,72 1.750,40
  19 90% 1.626,44 1.694,21 1.718,17 1.853,36
  20 95% 1.716,80 1.788,34 1.813,63 1.956,33

  5. LONEN : STUDENTEN ONDER DE 21 JAAR

  Leeftijd Klasse
  A B C D
  16 1.165,94 1.212,27
  17 1.318,20 1.371,40
  18 1.470,32 1.530,72 1.660,23 1.823,00
  19 1.592,02 1.658,14 1.800,13 1.938,98
  20 1.652,92 1.721,77 1.869,88 2.007,60

  6. LONEN : GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN

  Het GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (GGMMI) is van toepassing op de bedienden van 18 jaar en ouder die normale voltijdse arbeidsprestaties leveren.
  Het GGMMI is niet van toepassing op de bedienden tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd.
  Het is eveneens niet van toepassing op de werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.
  Onder GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN wordt verstaan :
  - het maandloon gewaarborgd door de barema’s vastgesteld door het Paritair comité, de CAO’s op ondernemingsvlak of de individuele arbeidsovereenkomsten;
  - de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen, eventueel in natura betaald, die toegekend worden ingevolge de bepalingen over de eindejaarspremie, ingevolge een CAO op ondernemingsvlak, een individuele arbeidsovereenkomst of ingevolge het gebruik.
  Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het GGMMI :
  - de aanvullingen voor overwerk;
  - de voordelen bedoeld door art.19 §2 van het KB van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers;
  - de premies of vergoedingen uitgekeerd wegens werkelijke kosten gedragen door de bedienden.
  Op het ogenblik van de betaling van de eindejaarspremie wordt een afrekening opgemaakt van de betaalde maandlonen alsook van de andere toegekende voordelen waarvan sprake hiervoor, gedurende de 12 voorafgaande maanden. Wanneer de afrekening lager is dan het totaal van de maandbedragen van het GGMMI voor de periode waarvoor de afrekening werd opgemaakt, zal het verschil onder de vorm van een complement betaald worden op het ogenblik van de betaling van de eindejaarspremie.
  Voor de werknemers die volledig of gedeeltelijk met een veranderlijke bezoldiging worden betaald, wordt het GGMMI berekend op basis van het gemiddelde van de maandinkomens van de laatste 12 maanden. Voor de bepaling van het GGMMI wordt geen rekening gehouden met onvolledig gewerkte maanden.
  Wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt voor het verstrijken van de 12 maanden, wordt het GGMMI berekend op basis van de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.
  (CAO van 09/06/2016 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (134.431))
  Leeftijd Anciënniteit (maanden)
  0 6 12
  18 1.697,70 1.697,70 1.697,70
  19 1.697,70 1.742,76 1.742,76
  20 1.697,70 1.742,76 1.762,77