NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1400103: AUTOCARONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/10/2017 )
   • Indexatie met 1,64% in 10/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (niet voor het garagepersoneel).

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400103 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400003 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 14001).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
    Met "ongeregeld vervoer" : wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.

    Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Bestuurders

  De totale duur van de diensttijd wordt bepaald op 1 564,5 uur per semester.

  1.1.1. : 1 bestuurder aan boord

  Indien de diensttijd tot 6 uur voor diensten met één bestuurder niet volledig opgebruikt wordt door prestaties in ongeregeld vervoer, mag hij niet opgevuld worden door prestaties in bijzonder geregeld vervoer.
  Eventuele prestaties in bijzonder geregeld vervoer worden in dat geval betaald bovenop de gewaarborgde dagbezoldiging ongeregeld vervoer, behal-ve indien de prestatie in bijzonder geregeld vervoer van langere duur is dan de prestaties in ongeregeld vervoer. In dat geval wordt de volledige prestatie vergoed volgens het barema van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer.

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  tot 6u 63,34
  6u01 - 14u 104,33
  per u boven 12u 11,57

  1.1.2. : Meerdere bestuurders aan boord

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  11u 84,90
  12u 93,60
  13u 102,45
  14u 111,19
  15u 120,01
  16u 128,83
  17u 137,51
  18u 146,37
  19u 155,08
  20u 163,94
  21u 172,74

  1.1.3. : Garageactiviteit

  Dagelijkse diensttijd Loon
  tot 6u30' 85,90
  6u31' -8u 102,49

  1.1.4. : Economische werkloosheid

  Uurloon 13,6900

  1.2. : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites