Zoeken:

Paritair Comité 3210000: GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN

afdrukken
 • 1. MINIMUMLONEN : Bedienden

  Het loon van een bediende op proef in het vooruitzicht van een bevordering wordt niet gewijzigf tijdens de proeftijd.

  De minimumweddeschalen moeten worden aangezien als geldend voor het gebruik van één enkele taal. Wanneer voor het uitoefenen van een funktie de kennis of het gebruik van méér dan één taal wordt vereist, dan is dit op te schuiven wanneer de aard van funktie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van de bezoldiging.

  De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/10/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  1.1. : Algemeen

  Maandbedragen.

  ERVARINGSBAREMA
  1 2 3 4
  0 1.846,10 1.937,37
  1 1.846,10 1.937,37
  2 1.846,10 1.937,37
  3 1.846,10 1.937,37
  4 1.859,79 1.967,24
  5 1.873,63 1.984,59 2.051,31
  6 1.888,15 1.994,21 2.085,96
  7 1.901,96 2.020,02 2.120,38 2.212,88
  8 1.915,85 2.046,97 2.155,23 2.258,75
  9 1.929,60 2.073,69 2.189,82 2.304,63
  10 1.943,22 2.099,74 2.224,14 2.350,41
  11 1.958,15 2.126,13 2.258,75 2.396,19
  12 1.973,90 2.152,27 2.293,13 2.442,06
  13 1.984,59 2.178,87 2.328,21 2.487,71
  14 1.984,59 2.205,56 2.362,63 2.533,73
  15 1.984,59 2.231,71 2.397,16 2.579,63
  16 1.995,11 2.258,30 2.431,63 2.625,23
  17 2.007,57 2.284,46 2.466,11 2.671,18
  18 2.020,00 2.304,14 2.492,33 2.705,60
  19 2.020,00 2.304,14 2.518,10 2.739,92
  20 2.030,16 2.319,37 2.544,54 2.774,55
  21 2.030,16 2.319,37 2.544,54 2.808,99
  22 2.040,53 2.334,57 2.565,19 2.843,40
  23 2.040,53 2.334,57 2.565,19 2.843,40
  24 2.050,86 2.349,77 2.585,76 2.869,11
  25 2.050,86 2.349,77 2.585,76 2.869,11
  26 2.061,21 2.349,77 2.606,48 2.894,57
  27 2.061,21 2.349,77 2.606,48 2.894,57
  28 en volgende 2.071,54 2.380,26 2.627,18 2.929,12

  1.2. : Handelsvertegenwoordigers

  De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op de handelsvertegenwoordigers.

  Wanneer zij minder dan 5 volledige jaren beroepservaring hebben, moet hun loon, tenminste gelijk zijn aan het aanvangsbarema van de tweede categorie.

  Wanneer zij meer dan 5 volledige jaren beroepservaring en minder dan 7 volledige jaren beroepservaring hebben, moet hun loon, tenminste gelijk zijn aan het aanvangsbarema van de derde categorie.

  Wanneer zij meer dan 7 volledige jaren beroepservaring hebben, moet hun loon tenminste gelijk zijn aan het aanvangsbarema van de vierde categorie.

  1.3. : Polyvalente bedienden

  Wordt beschouwd als polyvalente bediende, degene die gewoonlijk meerdere funkties van verschillende kategorie gedurende één jaar heeft uitgeoefend.
  Elke toestand waarmee beoogd wordt blijvend en gewoonlijk meerdere funkties van verschillende kategorie te laten uitoefenen moet duidelijk worden vastgesteld.
  De polyvalente bediende ontvangt het loon dat is vastgesteld voor de kategorie waarin de hoogste funktie voorkomt die hij uitoefent.
  Gedurende het jaar dat voorafgaat aan het verwerven van het statuut van polyvalent bediende, zjn de bepalingen betreffende de vervangende bedienden van toepassing.

  1.4. : Vervangende bedienden

  Zolang de vervangende bediende niet een andere bediende heeft vervangen in een bepaalde funktie van hogere kategorie gedurende in totaal één maand, blijft zijn gewoon loon behouden.
  Na een vervanging van in totaal één maand, wordt zijn loon berekend als volgt :
  - indien de duur van de vervanging minder is of gelijk is aan 50% van zijn dagelijkse werktijd, ontvangt hij de helft van het verschil tussen de lonen voor een ganse dag;
  - indien de duur van de vervanging méér bedraagt dan één halve dag, ontvangt hij het verschil tussen de twee lonen voor de ganse dag.
  De vervanging van minder dan één uur wordt niet in aanmerking genomen.

  1.5. : Studenten

  Voor de bedienden met een studentenovereenkomst zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt het barema vastgelegd op 94,00% van het basisbarema dat van toepassing is voor de betrokken functiecategorie.

  2. MINIMUMLONEN : Werklieden

  Uurbedragen.

  De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2010 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  2.1. : 36u40 / week

  2.1.1. : Algemeen

  CATEGORIE
  0-5 jaar
  Aanvangsbarema
  5-10 jaar 10-15 jaar > 15 jaar
  I 12,9132 13,0356 13,1578 13,5246
  II 12,9745 13,0965 13,2188 13,5858
  III 13,0356 13,1578 13,2802 13,6469
  IV 13,0944 13,2165 13,3388 13,7056

  2.1.2. : Polyvalente arbeiders

  De polyvalente arbeider ontvangt het loon dat is vastgesteld voor de categorie waarin de hoogste functie voorkomt die hij uitoefent.

  Gedurende het jaar dat voorafgaat aan het verwerven van het statuut van polyvalent arbeider, zijn de bepalingen betreffende de vervangende arbeiders van toepassing.

  2.1.3. : Vervangende arbeiders

  Zolang de vervangende arbeider niet een andere arbeider heeft vervangen in een bepaalde functie van hogere categorie gedurende in totaal minstens 40 uur binnen eenzelfde trimester, blijft zijn gewoon loon behouden.

  Na een vervanging van in totaal minstens 40u binnen eenzelfde trimester, heeft de arbeider recht op een loon van de hoogste categorie voor de uren dat hij de hoogste functie heeft uitgeoefend tijdens dat trimester, en dit vanaf het 1ste uur van de betrokken trimester.

  De telling gebeurt op trimesterbasis, waarbij bij elke nieuwe trimester de teller automatisch op nul start.

  De vervanging van minder dan één uur wordt niet in aanmerking genomen.

  2.1.4. : Interim en studenten

  Werknemers met een interimcontract bij één van de werkgevers waarop het Paritaire Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen (PC 321). is, genieten conform de wettelijke bepalingen inzake uitzendkrachten van hetzelfde voordeel als de vaste werknemers, onder dezelfde toekenningsvoorwaarden en modaliteiten.Deze bepalingen zijn niet van toepassing op werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-eenkomsten).