Zoeken:

Paritair Comité 3290107: BEROEPSOPLEIDING

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties behorende tot de sector beroepsopleiding die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid op basis van de volgende decreten of besluiten :

    - Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" meer bepaald artikel 5, § 1, 1°, d) en artikel 5, § 1, 5°, c);

    - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

    - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemidde-lingsdiensten;

    - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003 tot erkenning en subsidiëring van het "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling";

    - Besluit van 17 mei 2013 betreffende loopbaanbegeleiding.

    Deze barema's zijn niet van toepassing op de organisaties die onder het toepassingsgebied vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2003 inzake vastlegging van de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  CAO 14/06/2019, 152796, vanaf 01/09/2019.
  Taakloon (voor artiesten) is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. Volgende criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-CAOen.
  (1) Er is tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten ofwel een overeenkomst onder artikel 1 bis van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is.
  (3) Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1 bis: "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".
  (4) De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.

  1.1. : Baremastructuur (1)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  B1a L1 B1b B1c
  0 2.921,20 3.048,83 2.655,77 2.360,38
  1 2.966,16 3.140,16 2.700,73 2.405,33
  2 3.011,07 3.231,53 2.745,69 2.474,41
  3 3.056,03 3.322,90 2.790,60 2.567,64
  4 3.056,03 3.433,68 2.848,01 2.660,32
  5 3.133,08 3.574,02 2.867,65 2.661,26
  6 3.133,08 3.574,02 2.990,30 2.793,35
  7 3.210,14 3.714,31 2.991,24 2.794,29
  8 3.280,52 3.714,31 3.132,58 2.926,39
  9 3.287,19 3.854,61 3.133,52 2.927,62
  10 3.429,41 3.864,09 3.274,86 3.059,71
  11 3.430,35 3.994,90 3.275,80 3.061,14
  12 3.578,29 4.035,77 3.417,14 3.193,24
  13 3.579,24 4.135,20 3.418,23 3.194,67
  14 3.727,18 4.207,45 3.559,57 3.326,77
  15 3.728,12 4.275,49 3.561,10 3.328,21
  16 3.876,07 4.379,14 3.702,44 3.460,30
  17 3.877,01 4.415,84 3.703,98 3.461,73
  18 4.026,30 4.550,82 3.845,32 3.593,83
  19 4.027,25 4.556,13 3.846,86 3.595,26
  20 4.175,19 4.722,50 3.988,19 3.727,36
  21 4.176,13 4.726,43 3.989,73 3.728,79
  22 4.324,08 4.894,19 4.131,07 3.860,88
  23 4.473,61 5.065,87 4.273,95 3.994,42
  24 4.621,56 5.233,63 4.415,29 4.126,51
  25 4.623,17 5.233,63 4.416,83 4.127,95
  26 4.623,17 5.233,63 4.416,83 4.127,95
  27 4.624,77 5.233,63 4.418,36 4.129,38

  1.2. : Baremastructuur (2)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  B2a A1 A2 L4
  0 2.073,58 2.331,53 1.988,02 1.744,56
  1 2.105,67 2.375,94 2.069,58 1.767,64
  2 2.177,26 2.444,47 2.151,13 1.790,68
  3 2.259,20 2.537,15 2.232,69 1.813,76
  4 2.340,76 2.629,83 2.314,25 1.840,88
  5 2.341,42 2.629,83 2.314,25 1.860,90
  6 2.457,66 2.761,92 2.430,49 1.933,34
  7 2.458,92 2.908,72 2.430,49 1.946,76
  8 2.575,17 2.908,72 2.546,73 2.025,81
  9 2.576,43 2.984,88 2.546,73 2.032,62
  10 2.692,67 3.026,11 2.662,98 2.118,28
  11 2.693,94 3.060,99 2.662,98 2.118,51
  12 2.810,17 3.158,20 2.779,22 2.210,74
  13 2.811,44 3.158,20 2.779,22 2.210,74
  14 2.927,69 3.290,30 2.895,46 2.303,21
  15 2.928,95 3.290,30 2.895,46 2.303,21
  16 3.045,19 3.475,40 3.011,70 2.395,67
  17 3.046,46 3.551,51 3.011,70 2.395,67
  18 3.162,70 3.660,49 3.127,95 2.488,14
  19 3.163,96 3.736,60 3.127,95 2.488,14
  20 3.280,20 3.736,60 3.244,19 2.580,61
  21 3.281,47 3.812,71 3.244,19 2.580,61
  22 3.397,71 3.818,67 3.360,43 2.673,07
  23 3.515,21 3.950,77 3.476,68 2.765,54
  24 3.631,46 4.082,86 3.592,92 2.858,00
  25 3.632,72 4.082,86 3.592,92 2.858,00
  26 3.632,72 4.082,86 3.592,92 2.858,00
  27 3.633,98 4.082,86 3.592,92 2.858,00

  1.3. : Doelgroepwerknemers

  Het GGMMI is van toepassing. Zie het PC 300: Nationale Arbeidsraad