Zoeken:

Paritair Comité 3290108: SPORTFEDERATIES EN KOEPELORGANISATIES

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/12/2020 )
   • Indexatie met 2,00% in 04/2020
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).
    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de orga-nisaties die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en erkend zijn en gesubsidieerd worden als sportfederatie of als koepelorganisatie op basis van respectievelijk deel II en deel III van het decreet van 13 juli 2001 (zoals gewijzigd) dat de erkenning en subsidiëring regelt van de sportfederaties.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%..Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  CAO 14/06/2019, 152796, vanaf 01/09/2019.
  Taakloon (voor artiesten) is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. Volgende criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-CAOen.
  (1) Er is tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten ofwel een overeenkomst onder artikel 1 bis van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is.
  (3) Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1 bis: "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".
  (4) De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.
  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  A111 B111 C111
  0 3.268,70 2.419,97 2.028,26
  1 3.377,52 2.493,95 2.102,23
  2 3.486,32 2.567,95 2.176,22
  3 3.587,87 2.641,95 2.242,97
  4 3.587,87 2.641,95 2.242,97
  5 3.587,87 2.641,95 2.242,97
  6 3.812,76 2.746,41 2.360,48
  7 3.812,76 2.746,41 2.360,48
  8 3.812,76 2.746,41 2.360,48
  9 4.030,39 2.856,66 2.472,19
  10 4.030,39 2.856,66 2.472,19
  11 4.030,39 2.856,66 2.472,19
  12 4.248,00 2.968,37 2.582,46
  13 4.248,00 2.968,37 2.582,46
  14 4.248,00 2.968,37 2.582,46
  15 4.458,36 3.085,90 2.730,45
  16 4.458,36 3.085,90 2.730,45
  17 4.458,36 3.085,90 2.730,45
  18 4.683,25 3.196,16 2.878,42
  19 4.683,25 3.196,16 2.878,42
  20 4.683,25 3.196,16 2.878,42
  21 4.864,59 3.304,97 3.033,66
  22 4.864,59 3.304,97 3.033,66
  23 4.864,59 3.304,97 3.033,66
  24 5.045,95 3.413,78 3.174,39
  25 3.551,61 3.283,20