Paritair Comité 3290109: MILIEU

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties behorende tot de milieusector die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van de volgende decreten of besluiten :

    1. besluit van 10 oktober 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen;

    2. besluit van 27 juni 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

    3. besluit van 8 december 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;

    4. besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;

    5. besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  CAO 14/06/2019, 152796, vanaf 01/09/2019.
  Taakloon (voor artiesten) is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. Volgende criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-CAOen.
  (1) Er is tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten ofwel een overeenkomst onder artikel 1 bis van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is.
  (3) Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1 bis: "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".
  (4) De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.

  1.1. : Baremastructuur (1)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  B1a B1c B1b B2b B2a MV2 B3
  0 2.921,24 2.360,41 2.655,80 1.996,56 2.073,61 2.189,17 1.865,27
  1 2.966,20 2.405,37 2.700,76 2.035,06 2.105,70 2.261,45 1.928,01
  2 3.011,11 2.474,44 2.745,72 2.078,72 2.177,29 2.349,97 2.003,33
  3 3.056,07 2.567,67 2.790,63 2.157,05 2.259,23 2.438,49 2.079,05
  4 3.056,07 2.660,35 2.848,05 2.234,90 2.340,79 2.526,53 2.154,12
  5 3.133,13 2.661,29 2.867,69 2.235,36 2.341,45 2.527,62 2.155,28
  6 3.133,13 2.793,38 2.990,34 2.346,36 2.457,69 2.653,11 2.262,29
  7 3.210,18 2.794,33 2.991,28 2.347,24 2.458,96 2.654,48 2.263,45
  8 3.280,57 2.926,43 3.132,62 2.458,20 2.575,20 2.779,96 2.370,45
  9 3.287,24 2.927,65 3.133,57 2.459,40 2.576,47 2.782,66 2.371,61
  10 3.429,46 3.059,75 3.274,90 2.570,37 2.692,71 2.908,16 2.478,61
  11 3.430,39 3.061,18 3.275,85 2.571,57 2.693,97 2.909,10 2.479,76
  12 3.578,34 3.193,29 3.417,19 2.682,53 2.810,21 3.034,59 2.586,76
  13 3.579,29 3.194,71 3.418,27 2.683,74 2.811,48 3.035,54 2.587,93
  14 3.727,23 3.326,81 3.559,62 2.794,70 2.927,73 3.161,03 2.694,92
  15 3.728,17 3.328,25 3.561,15 2.795,90 2.928,99 3.161,97 2.696,09
  16 3.876,12 3.460,35 3.702,50 2.906,86 3.045,23 3.287,46 2.803,09
  17 3.877,07 3.461,78 3.704,03 2.908,07 3.046,50 3.288,74 2.804,25
  18 4.026,35 3.593,88 3.845,37 3.019,03 3.162,74 3.414,23 2.911,25
  19 4.027,30 3.595,31 3.846,91 3.020,23 3.164,01 3.415,60 2.912,41
  20 4.175,25 3.727,41 3.988,25 3.131,19 3.280,25 3.541,09 3.019,40
  21 4.176,19 3.728,84 3.989,79 3.132,40 3.281,52 3.542,45 3.020,56
  22 4.324,14 3.860,94 4.131,13 3.243,36 3.397,76 3.667,94 3.127,56
  23 4.473,68 3.994,47 4.274,00 3.355,53 3.515,27 3.794,80 3.235,73
  24 4.621,63 4.126,56 4.415,35 3.466,49 3.631,51 3.920,29 3.342,73
  25 4.623,23 4.128,00 4.416,89 3.467,69 3.632,77 3.921,65 3.343,89
  26 4.623,23 4.128,00 4.416,89 3.467,69 3.632,77 3.921,65 3.343,89
  27 4.624,84 4.129,43 4.418,42 3.468,89 3.634,03 3.923,02 3.345,05

  1.2. : Baremastructuur (2)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  A1 A2 A3 L4 TL1 TL2
  0 2.331,56 1.988,04 1.829,90 1.744,59 2.073,61 1.744,59
  1 2.375,98 2.069,60 1.904,97 1.767,66 2.105,71 1.767,66
  2 2.444,50 2.151,16 1.980,05 1.790,71 2.177,29 1.790,70
  3 2.537,19 2.232,72 2.055,12 1.813,78 2.259,24 1.813,77
  4 2.629,87 2.314,28 2.130,20 1.840,91 2.340,80 1.840,91
  5 2.629,87 2.314,28 2.130,20 1.860,93 2.341,44 1.860,94
  6 2.761,96 2.430,52 2.237,18 1.933,37 2.457,69 1.933,37
  7 2.908,76 2.430,52 2.237,18 1.946,78 2.458,95 1.946,78
  8 2.908,76 2.546,77 2.344,18 2.025,84 2.575,20 2.025,84
  9 2.984,91 2.546,77 2.344,18 2.032,65 2.576,47 2.032,65
  10 3.026,15 2.663,01 2.451,18 2.118,30 2.692,70 2.118,30
  11 3.061,03 2.663,01 2.451,18 2.118,55 2.693,98 2.118,30
  12 3.158,24 2.779,26 2.558,18 2.210,77 2.810,21 2.118,30
  13 3.158,24 2.779,26 2.558,18 2.210,77 2.811,49 2.118,30
  14 3.290,34 2.895,50 2.665,18 2.303,24 2.927,73 2.118,30
  15 3.290,34 2.895,50 2.665,18 2.303,24 2.928,99 2.118,30
  16 3.475,45 3.011,74 2.772,17 2.395,71 3.045,23 2.118,30
  17 3.551,56 3.011,74 2.772,17 2.395,71 3.046,50 2.118,30
  18 3.660,54 3.127,99 2.879,17 2.488,18 3.162,75 2.118,30
  19 3.736,65 3.127,99 2.879,17 2.488,18 3.164,01 2.118,30
  20 3.736,65 3.244,23 2.986,17 2.580,65 3.280,25 2.118,30
  21 3.812,77 3.244,23 2.986,17 2.580,65
  22 3.818,73 3.360,48 3.093,17 2.673,11
  23 3.950,82 3.476,72 3.200,17 2.765,57
  24 4.082,92 3.592,97 3.307,17 2.858,04
  25 4.082,92 3.592,97 3.307,17 2.858,04
  26 4.082,92 3.592,97 3.307,17 2.858,04
  27 4.082,92 3.592,97 3.307,17 2.858,04

  1.3. : Doelgroepwerknemers in functie van natuur- en landschapsbeheer <natuurwerker, parkwerker, landschapwerker>

  1.3.1. : Werknemers van 21 jaar of meer

  LEEFTIJD/ANCIENNITEIT
  18 jaar en ouder 1.658,16
  19 jaar + 6 maanden dienst 1.702,16
  20 jaar + 12 maanden dienst 1.721,71

  1.3.2. : Werknemers van minder dan 21 jaar

  Niet van toepassing op de jongeren die zijn ingeschreven in een stelsel van alternerende opleiding, zoals de leerovereenkomst, de "convention d'insertion socioprofessionnelle", de beroepsinlevingsovereenkomst of het "contrat d'alternance", zoals bepaald in het decreet van 5 maart 2009 van de Franse Gemeenschap houdende instemnning met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

  LEEFTIJD
  16 jaar en jonger 1.160,71
  17 jaar 1.260,20
  18 jaar Met studentencontract 1.359,69
  19 jaar Met studentencontract 1.459,18
  20 jaar Met studentencontract 1.558,67