Zoeken:

Paritair Comité 3040001: PODIUMTONEELVOORSTELLINGEN (WAALS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - FRANSE EN DUITSTALIGE TAALROL)

afdrukken
   • Toestand op 01/07/2013 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/08/2016 )
   • Deze barema's zijn van toepassing op de al dan niet gesubsidieerde ondernemingen in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf vallen en die ingeschreven zijn op de Franse of Duitstalige taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, evenals op hun werknemers, onverminderd de bestaande bedrijfsovereenkomsten
    De werknemers bedoeld in de collectieve arbeids- overeenkomst van 28 januari 2005 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de musici (geregistreerd op 29 maart 2005 onder het nummer 74349/CO/304 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 5 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2006) en de Opéra Royal de Wallonie worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze barema's, onverminderd de bestaande bedrijfsovereenkomsten.

    Indien de looptijd van de tewerkstelling, van datum tot datum gerekend, niet over een of meer hele maanden gaat, wordt het bedrag van het maandloon voor deze onvolledige maand(en) berekend op basis van het aantal gepresteerde werkdagen gedurende de maand of maanden van de tewerkstelling.

    De betalingen van het loon gebeuren ten laatste op de laatste werkdag van de maand.
    De werknemer ontvangt elke maand een loonstaat die de bedragen van de bezoldigingen en de verschillende inhoudingen vermeldt, in overeenstemming met de wet op de sociale documenten.

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Werkgevers die op zijn minst 1 miljoen EUR jaarsubsidie ontvangen

  Onder "subsidie" wordt verstaan : de van de overheden bekomen bedragen die zijn opgenomen in de rubrieken "kapitaal- en rentesubsidies" en "exploitatiesubsidies" van het genormaliseerde rekeningenstelsel van de Federatie Wallonië Brussel.

  Bezoldigingen groep 6 onverminderd de wettelijke bepalingen van de wet op het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI).

  BEROEPENGROEP
  Maandelijkse minimumbezoldigingen
  1a 2.124,96
  1b 2.411,29
  2a 1.932,15
  2b 2.042,55
  3a 1.821,73
  3b 1.932,15
  4 1.711,33
  5 1.600,92
  6 1.501,85

  1.2. : Werkgevers die minder dan 1 miljoen EUR jaarsubsidie ontvangen en niet gesubsidieerde werkgevers

  Onder "subsidie" wordt verstaan : de van de overheden bekomen bedragen die zijn opgenomen in de rubrieken "kapitaal- en rentesubsidies" en "exploitatiesubsidies" van het genormaliseerde rekeningenstelsel van de Federatie Wallonië Brussel.

  BEROEPENGROEP
  Maandelijkse minimumbezoldigingen
  1a 2.124,96
  1b 2.317,65
  2a 1.857,11
  2b 1.963,23
  3a 1.750,99
  3b 1.857,11
  4 1.644,87
  5 1.538,75
  6 1.501,85