Paritair Comité 3040001: PODIUMTONEELVOORSTELLINGEN (WAALS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - FRANSE EN DUITSTALIGE TAALROL)

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/10/2021 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 304).

    Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de al dan niet gesubsidieerde ondernemingen in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf vallen en die ingeschreven zijn op de Franse of Duitstalige taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, evenals op hun werknemers, onverminderd de bestaande bedrijfsovereenkomsten
    De werknemers bedoeld in de collectieve arbeids- overeenkomst van 28 januari 2005 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de musici (geregistreerd op 29 maart 2005 onder het nummer 74349/CO/304 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 5 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2006) en de Opéra Royal de Wallonie worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze barema's, onverminderd de bestaande bedrijfsovereenkomsten.

    Indien de looptijd van de tewerkstelling, van datum tot datum gerekend, niet over een of meer hele maanden gaat, wordt het bedrag van het maandloon voor deze onvolledige maand(en) berekend op basic van het aantal gepresteerde werkdagen gedurende de maand of maanden van de tewerkstelling.

    De betalingen van het loon gebeuren ten laatste op de laatste werkdag van de maand.
    De werknemer ontvangt elke maand een loonstaat die de bedragen van de bezoldigingen en de verschillende inhoudingen vermeldt, in overeenstemming met de wet op de sociale documenten.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Bezoldigingen groep 6 onverminderd de wettelijke bepalingen van de wet op het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI).

  BEROEPENGROEP
  Maandelijkse minimumbezoldigingen
  1a 2.346,20
  1b 2.769,91
  2a 2.219,49
  2b 2.346,33
  3a 2.092,67
  3b 2.219,49
  4 1.965,84
  5 1.839,02
  6 1.712,18