Paritair Comité 1400200: TAXI'S

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/11/2021 )
   • Indexatie met 2% in 09/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1400200 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400006 werd op die datum stopgezet.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. : Taxichauffeurs

  1.1. : Algemeen

  De chauffeurs worden bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659.

  Dit percentage bedraagt :
  - 36% wanneer het maximumtarief van toepassing is
  - 35% wanneer het maximumtarief niet van toepassing is

  Bovengenoemd percentage zal met 3% verminderd worden voor de chauffeurs van een bedrijf dat een ondernemingsakkoord heeft afgesloten zoals voorzien in art. 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 betreffende de arbeidsduur.

  1.2. : Gebrek aan voertuig

  In geval de werkgever geen bedrijfsklaar voertuig ter beschikking kan stellen van de chauffeur worden de daaruit voortvloeiende aanwezigheidsuren betaald.

  Gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden blijven behouden.

  Minimumlonen
  Uurbedrag 8,08

  1.3. : Minimum gemiddeld inkomen

  De chauffeurs die volledige arbeidsprestaties hebben (cfr. CCT van 20/11/2014), genieten van het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad voor de categorie van de werknemers die minstens 20 jaar oud zijn en die een anciënniteit in de onderneming van ten minste één jaar tellen (zie hieronder tabel). Voor de taxichauffeurs is dit bedrag van toepassing ongeacht de leeftijd en/of de anciënniteit van de betrokken chauffeur.

  Het hierboven vastgestelde inkomen wordt per betaalperiode gewaarborgd. Ten aanzien van de chauffeurs die een anciënniteit in de sector van minder dan drie maanden hebben, is het hierboven vastgestelde inkomen gewaarborgd op een periode van drie maanden of in het geval van vertrek van de werknemer voor deze drie maanden tot op de datum van het vertrek van de werknemer.

  De betaalperiodes gedurende dewelke de werknemer onvolledige arbeidsprestaties heeft, in de zin van artikel 3 van de CAO van 20/11/2014, zijn uitgesloten van de garantieperiode.

  Minimum gemiddeld uurloon
  Bedrag 10,6345

  2. : Garagepersoneel

  Categorie
  Hulparbeider 11,4015
  Geschoolde arbeider categorie 3 12,1059
  Geschoolde arbeider categorie 2 13,3102
  Geschoolde arbeider categorie 1 14,0184
  Buiten categorie 14,9615