NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3010100: HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PC DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

afdrukken
 • 1. CONTINGENT : ALGEMEEN

  Containerschadevaststellers (CSV) en Containermarkeerders in Vast Dienstverband (CMA/VD) mogen in volgende afwijkende uurregeling tewerkgesteld worden: 10u00 tot 14u00 en van 14u30 tot 17u45. De Containerschadevaststellers hebben in dat geval recht op het dagshiftloon tot 15u45 (5 uur 15 minuten) en vanaf 15u45 (2 uur) op het namiddagshiftloon.
  Dokautovoerder-Kraanman (DA) en Dokautovoerder-Kraanman (DAK) : 1 uur voorbereidend en aanvullend werk kan opgelegd worden, met dien verstande dat het voorbereidend werk en het aanvullend werk elk max. 30 minuten omvatten. Wanneer een DA of DAK tewerkgesteld wordt aan het bedienen van toestellen voorzien in het statuut der WK/ST en die hij volgens zijn beroepscategorie mag bedienen, dient het loon van WK/ST betaald te worden.
  Dekmannen (D) moeten minstens 45 minuten voor de aanvang van de taak op de aangeduide werkplaats aanwezig zijn om alle voorbereidend werk uit te voeren. De Dekman die tijdens de schafttijd moet stellen, wordt vergoed overeenkomstig het overuurloon van de Havenarbeider Algemeen werk (HA).
  De dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur van de Walkraanmannen (WK) is gelijk aan die van de Havenarbeider Algemeen werk (HA), vermeerderd met 1 uur per dag voor voorbereidend en/of aanvullend werk.
  De arbeidsduur Walkraanman/Speciale Tuigen (WK/ST) en van de Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen (DAK/ST) is gelijk aan die van de Havenarbeider Algemeen werk (HA), met toevoeging van 1 uur per shift voor voorbereidend en/of aanvullend werk.
  Kaderpersoneel zijn de volgende categorieën : Foreman (F), Ceelbaas (C), Conterbaas (CB), Assistent-Chef-Markeerder (ACM), Chef-Markeerder (CM), Minerai-Foreman (MF), Minerai-Ceelbaas (MC), Foreman-Kuiper (FK), Ceelbaas-Kuiper (CK). Kaderleden die in een niet-leidinggevende functie tewerkgesteld zijn, behouden het recht op het loon van hun beroepscategorie. Wanneer zij voorbereidend of aanvullend werk moeten verrichten, hebben zij recht op één of meer overuren berekend op basis van het loon van hun beroepscategorie voor de overeenstemmende shift. Indien zij als Dekman (D) tewerkgesteld zijn, hebben zij zoals de Dekman recht op minstens 1 overuur van de shift waarin zij worden tewerkgesteld. Op verzoek van de werkgever dienen de kaderleden in dit geval max. 1 uur voor de aanvang van de shift op de aangeduide werkplaats aanwezig te zijn om elk voorbereidend werk te verrichten. Indien zij tijdens de schafttijd moeten stellen, wordt dit bijkomend werk betaald op basis van het loon van hun beroepscategorie voor de overeenstemmende shift.
  De Ceelbazen (C), Minerai-Ceelbazen (MC), Ceelbazen-Kuiper (CK) en Chef-Markeerders (CM) hebben voor de eerste 5 werkdagen van de week recht op het loon van de beroepscategorie waartoe zij behoren, behoudens voor de weken waarin zij vakantie nemen. De Forelieden (F), Minerai-Forelieden (MF), Forelieden-Kuiper (FK), Assistent-Chef-Markeerders (ACM) en Conterbazen (CB) hebben voor 4 van de eerste 5 dagen van de week recht op het loon van de beroepscategorie waartoe zij behoren, behoudens voor de weken waarin zij vakantie nemen. Sociale gevallen kunnen door de betrokken werkgever voorgelegd worden aan de Administratieve Commissie. De garantielonen omvatten enkel de lonen verdiend tussen maandag 06u00 en zaterdag 05u45.
  Het is de Forelieden (F) en Minerai-Forelieden (MF) toegestaan hoogstens 1 uur voor of na de shift aan het werk deel te nemen, mits betaling van het overuurloon van de overeenstemmende shift van de categorie. Voor Forelieden (F) tewerkgesteld aan de behandeling van ertsen, wordt het loon verhoogd met de bijzondere toeslag welke uitgekeerd wordt aan de Havenarbeiders Algemeen werk (HA) en de Minerai-Mannen (MM). De Foreman (F) heeft recht op de toeslagen welke worden toegekend aan de arbeiders van zijn ploeg. Een Foreman-Kuiper (FK) mag naast zijn leidinggevende functie, enkel kuiperswerk verrichten en volgt inzake overwerk de regeling van de Kuipers (K).
  Het is de Ceelbaas (C) toegelaten hoogstens 1 uur voor en 1 uur na de shift aan het werk deel te nemen, mits betaling van het overuurloon van de overeenstemmende shift van de categorie. Voor Ceelbazen (C) tewerkgesteld aan de behandeling van ertsen, wordt het loon verhoogd met de bijzondere toeslag welke uitgekeerd wordt aan de Havenarbeiders Algemeen werk (HA) en de Minerai-Mannen (MM).
  Voor de Conterbaas (CB) geldt dezelfde uurregeling als voor de Havenarbeiders Algemeen werk (HA), met dien verstande dat max. 1 uur voorbereidend en 1 uur aanvullend werk mag verricht worden, mits betaling van het overuurloon van de overeenstemmende shift van de categorie.

  Overwerk wordt betaald pro rata per uur, op basis van het loon der respectieve shift met een verhoging van 50%. Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uren duurt, wordt voor de havenarbeiders het loon van de lopende shift betaald.

  Voor iedere gepresteerde shift ontvangen de havenarbeiders een forfaitaire Vaste premie van 5,28 euro.

  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het dagshiftloon van de beroepscategorie, uitgenomen voor de volgende beroepscategorieën : Havenarbeider Algemeen werk (HA), Kuiper (K) en Markeerder (MA) : dagshiftloon + 2,45 euro op 01/01/2005 (jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de aanpassing van de loontoeslagen); Dokautovoerder (DA), Dokautovoerder-Kraanman (DAK), Walkraanman (WK), Walkraanman/Speciale Tuigen (WK/ST) en Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen (DAK/ST) : dagshiftloon + 3,35 euro op 01/01/2005 (walking time).

  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de havenarbeiders van het algemeen contingent gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen. De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de vaste premie van de beroepscategorie waartoe de arbeider behoort, met uitsluiting van de walking time. Op een herverdelingsdag mag de arbeider geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding.

  1.1. WERK : ALGEMEEN

  1.1.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100,0% 133,37 18,40 27,60
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 166,71 22,99 34,49
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 200,06 27,59 41,39
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 160,97 22,20 33,30
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 188,57 26,01 39,02
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 123,37 17,02 25,53

  1.1.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 105%) 140,04 19,32 28,98
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 175,05 24,14 36,21
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 210,06 28,97 43,46
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 169,02 23,31 34,97
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 198,00 27,31 40,97
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 129,54 17,87 26,81

  1.1.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 115%) 153,38 21,16 31,74
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 191,73 26,45 39,68
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 230,07 31,73 47,60
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 185,12 25,53 38,30
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 216,86 29,91 44,87
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 141,88 19,57 29,36

  1.1.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45)

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 150%) 200,06 27,59 41,39
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 250,08 34,49 51,74
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 300,09 41,39 62,09
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 241,45 33,30 49,95
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 282,84 39,01 58,52
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 185,06 25,53 38,30

  1.1.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 150%) 200,06 27,59 41,39
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 250,08 34,49 51,74
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 300,09 41,39 62,09
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 241,45 33,30 49,95
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 282,84 39,01 58,52
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 185,06 25,53 38,30

  1.1.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 200%) 266,74 36,79 55,19
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125,0% 333,43 45,99 68,99
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150,0% 400,11 55,19 82,79
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 321,93 44,40 66,60
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 377,12 52,02 78,03
  MAG A -21 jaar (Magazijnier A) 92,5% 246,73 34,03 51,05

  1.2. WERK : ERTSBEHANDELING

  1.2.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Algemeen werk + 0,72 euro) 134,09 18,50 27,75
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 167,61 23,12 34,68
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 201,14 27,74 41,61
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 161,84 22,32 33,48

  1.2.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 105%) 140,79 19,42 29,13
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 175,99 24,27 36,41
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 211,19 29,13 43,70
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 169,92 23,44 35,16

  1.2.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 115%) 154,20 21,27 31,91
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 192,75 26,59 39,89
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 231,30 31,90 47,85
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 186,11 25,67 38,51

  1.2.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45)

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 150%) 201,14 27,74 41,61
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 251,43 34,68 52,02
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 301,71 41,62 62,43
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 242,75 33,48 50,22

  1.2.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 150%) 201,14 27,74 41,61
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 251,43 34,68 52,02
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 301,71 41,62 62,43
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 242,75 33,48 50,22

  1.2.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 200%) 268,18 36,99 55,49
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 335,23 46,24 69,36
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 402,27 55,49 83,24
  MD (Minerai-Dekman) 100% + 1 Overuur HA-MM 323,67 44,64 66,96

  1.3. WERK : CSV (Containerschadevaststeller) en CMAA/D EXTRA SHIFT

  Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  Weekdag 100% (5,25 x Uurloon Dagshift + 2 x Uurloon Namiddagshift van de categorie HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD van het Algemeen werk) 138,92 19,16 28,74
  Zaterdag 150% 208,38 28,74 43,11
  Zon-/Feestdag 200% 277,84 38,32 57,48

  2. CONTINGENT : LOGISTIEK

  Aan de werknemer, die in afwachting van zijn erkenning de functie uitoefent van havenarbeider van het Logistiek Contingent, zal voorafgaandelijk aan deze erkenning de loon- en arbeidsvoorwaarden worden toegekend van de categorie die hij zal verwerven bij de erkenning en dit vanaf de datum van indiensttreding bij de werkgever.
  Een schafttijd van 30 minuten dient voorzien te worden na een prestatie van 4 uur onafgebroken arbeid.
  Overwerk : basisloon + 50% (of een andere regeling op bedrijfsvlak overeen te komen).
  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het loon van de dagshift of voor een normale dagprestatie.
  De havenarbeiders van het Logistiek Contingent die droge petrochemische derivaten/niet-vloeibare aardolieproducten behandelen, worden tewerkgesteld aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van een Magazijnarbeider B (MAG).
  Gedurende de opleidingsperiode van 3 maanden ontvangt de havenarbeider van het Logistiek Contingent een loon gelijk aan 70% van het basisloon van een Havenarbeider Algemeen werk (HA). Deze opleidingsperiode van 3 maanden gaat in op het ogenblik van het begin van de tewerkstelling bij de werkgever ongeacht het type van de arbeidsovereenkomst. Deze bijzondere regeling is enkel van toepassing op nieuwe werknemers. Zij is niet van toepassing op diegene die reeds meer dan 3 maanden in dienst zijn bij de werkgever en geregulariseerd worden.

  2.1. WERK : LOGISTIEKE ARBEIDER (LOG)

  Voor iedere gepresteerde shift ontvangen de Havenarbeiders een forfaitaire Vaste premie van 5,28 euro.

  2.1.1. SHIFT : DAG (van maandag tot vrijdag tussen 06u00 en 22u00, beperkt tot 7 uur 15 minuten)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 100% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 86,28 11,90 17,85
  Polyvalente of geschoolde 91,35 12,60 18,90
  Ploegbaas 96,57 13,32 19,98

  2.1.2. SHIFT : NACHT (van maandag tot vrijdag tussen 22u00 en 06u00)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 150% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 129,41 17,85 26,78
  Polyvalente of geschoolde 137,03 18,90 28,35
  Ploegbaas 144,86 19,98 29,97

  2.1.3. SHIFT : ZATERDAG (tussen 06u00 en 22u00)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 150% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 129,41 17,85 26,78
  Polyvalente of geschoolde 137,03 18,90 28,35
  Ploegbaas 144,86 19,98 29,97

  2.1.4. SHIFT : ZON-/FEESTDAG (tussen 22u00 van de voorafgaande dag tot 06u00 de volgende dag)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 200% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 172,55 23,80 35,70
  Polyvalente of geschoolde 182,70 25,20 37,80
  Ploegbaas 193,14 26,64 39,96

  2.2. WERK : FRUITPAKKER (FP)

  Shift Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5
  Dag (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45) 100% (1 x Uurloon van de Dagshift van de categorie Ongeschoolde) 86,28 11,90 17,85
  Nacht (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45) 150% 129,41 17,85 26,78
  Zaterdag 150% 129,41 17,85 26,78
  Zon-/Feestdag 200% 172,55 23,80 35,70

  2.3. WERK : FRUITSORTEERDERS (FR)

  Voor iedere gepresteerde shift ontvangt de Fruitsorteerder (FR) een forfaitaire Vaste premie van 1,17 euro.
  Voor de Fruitsorteerders kan max. 30 minuten onderbreking per shift als schafttijd worden voorzien.
  Bij voorbereidend of aanvullend werk dat effectief besteld en gepresteerd werd, wordt een loontoeslag gelijk aan 1 overuurloon uitbetaald. Het voorbereidend of aanvullend werk kan insgelijks bestaan uit telkens 2 halve uren.
  De Fruitsorteerders ontvangen een functietoeslag gelijk aan 1 overuurloon voor de overeenstemmende shift wanneer zij de leiding van een ploeg op zich nemen of andere arbeiders aanwerven.
  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de Fruitsorteerders gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen. Op een herverdelingsdag mag de Fruitsorteerder geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding. De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de vaste premie.
  Shift Loon
  Shift Uur Overuur Funktietoeslag
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5 Shiftloon + Overuurloon
  Dag (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45) 100% 91,71 12,65 18,98 110,69
  Morgen (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45) 105% 96,28 13,28 19,92 116,20
  Namiddag (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45) 115% 105,49 14,55 21,83 127,32
  Nacht (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45) 150% 137,61 18,98 28,47 166,08
  Zaterdag 150% 137,61 18,98 28,47 166,08
  Zon-/Feestdag 200% 183,43 25,30 37,95 221,38

  2.4. WERK : MAGAZUNARBEIDER B (MAG)

  Gedurende de opleidingsperiode van 3 maanden ontvangt de Magazijnarbeider B (MAG) een loon gelijk aan 70% van het basisloon van een Havenarbeider Algemeen werk (HA). Deze opleidingsperiode gaat in op het ogenblik van het begin van de tewerkstelling bij de werkgever, ongeacht het type van arbeidsovereenkomst.
  Voor iedere gepresteerde shift ontvangt de Magazijnarbeider een forfaitaire Vaste premie van 1,26 euro.
  Per magazijn kan 1 magazijnverantwoordelijke worden aangeduid wiens loon verhoogd wordt met 1 overuurloon van de Magazijnarbeider.
  Beginuur/Shift Loon
  Shift Uur Overuur Funktietoeslag
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5 Shiftloon + Overuurloon
  06u00 (Morgen) 105% 103,24 14,24 21,36 124,60
  08u00 (Dag) 100% (75% van het Uurloon Dagshift van de categorie HA van het Algemeen werk) 98,31 13,56 20,34 118,65
  10u00 (5,25 X Uurloon van Aanvangsuur 08u00 (Dag) + 2 x Uurloon van Aanvangsuur 14u00 (Namiddag))/7,25 102,37 14,12 21,18 123,55
  12u00 (3,75 X Uurloon van Aanvangsuur 08u00 (Dag) + 3,5 x Uurloon van Aanvangsuur 14u00 (Namiddag))/7,25 105,42 14,54 21,81 127,23
  14u00 (Namidag) 115% 113,03 15,59 23,39 136,42
  22u00 (Nacht) 150% 147,47 20,34 30,51 177,98
  Zaterdag 150% 147,47 20,34 30,51 177,98
  Zon-/feestdag 200% 196,62 27,12 40,68 237,30

  3. CONTINGENT : VAKLUI (VAK)

  Voor ieder gepresteerde shift ontvangen de Vaklui een forfaitaire Vaste premie van 5,28 euro.
  De uurregeling kan max. 30 minuten onderbreking per shift als schafttijd voorzien.
  Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het dagshiftloon.
  Voor overwerk van max. 2 uur wordt een toeslag betaald van 50%. Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uur duurt, wordt voor Vaklui minimum het loon van de lopende shift betaald.
  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de Vaklui gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen. Op een herverdelingsdag mag de arbeider geen arbeid verrichten. De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de Vaste premie.
  De verhoging van 1,25%, zoals opgenomen in art.2.b van de CAO van 02/07/2007 (84252) "Vanaf 01/07/2007 wordt het individuele uurloon van de vaklui verhoogd met 1,25% voor wie reeds een maaltijdcheque ontvangt" geldt enkel voor de reële lonen.

  3.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 100% - 1,49 euro 96,79 13,35 20,03
  Geoefende 100% - 0,92 euro 100,92 13,92 20,88
  Geschoolde 100% - 0,37 euro 104,91 14,47 21,71
  Buiten categorie 100% 107,59 14,84 22,26

  3.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Morgenshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,05 Uurloon Morgenshift x 1,5
  Ongeschoolde 101,65 14,02 21,03
  Geoefende 106,00 14,62 21,93
  Geschoolde 110,13 15,19 22,79
  Buiten categorie 112,96 15,58 23,37

  3.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Namiddagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,15 Uurloon Namiddagshift x 1,5
  Ongeschoolde 111,29 15,35 23,03
  Geoefende 116,07 16,01 24,02
  Geschoolde 120,64 16,64 24,96
  Buiten categorie 123,76 17,07 25,61

  3.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 05u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Nachtshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,5 Uurloon Nachtshift x 1,5
  Ongeschoolde 145,22 20,03 30,05
  Geoefende 151,38 20,88 31,32
  Geschoolde 157,40 21,71 32,57
  Buiten categorie 161,39 22,26 33,39

  3.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Zaterdagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,5 Uurloon Zaterdagshift x 1,5
  Ongeschoolde 145,22 20,03 30,05
  Geoefende 151,38 20,88 31,32
  Geschoolde 157,40 21,71 32,57
  Buiten categorie 161,39 22,26 33,39

  3.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Zondagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 2 Uurloon Zondagshift x 1,5
  Ongeschoolde 193,58 26,70 40,05
  Geoefende 201,84 27,84 41,76
  Geschoolde 209,82 28,94 43,41
  Buiten categorie 215,18 29,68 44,52

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites