Zoeken:

Paritair Comité 3300012: IFIC-CLASSIFICATIE – FEDERAAL

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/09/2020 )
   • Indexatie met 2% in 03/2020.

    Het FEDERALE "IFIC barema" is de minimale loonschaal waarop de werknemer recht heeft en die wordt opgemaakt voor elke fase. Bij het bereiken van het doelbarema stemt het IFIC barema overeen met het doelbarema. Zolang het doelbarema niet is bereikt, wordt het IFIC barema gebaseerd op de combinatie van het startbarema en het doelbarema dat aan de werknemer is toegekend.

    Het startbarema is, in voorkomend geval, minimaal gelijk aan de van toepassing zijnde loonschaal in de onderneming.

    Om het startbarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in voorkomend geval voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft. Het betreft meer bepaald:
    • De haard- of standplaatstoelage
    • Het functiecomplement
    • De functietoeslag
    • De premie een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel.

    Fase 1 is van toepassing op:
    1) De werknemers die in dienst treden vanaf 1 mei 2018;
    2) De werknemers die in dienst waren op 30 april 2018 en die kiezen voor het IFIC barema binnen een termijn van 2 maanden gerekend van 30 april 2018.

    Het IFIC barema van fase 1 wordt berekend door het startbarema, op elk anciënniteitsjaar, te verhogen met een bedrag bekomen door volgende formule:

    (bedrag van de positieve delta) x 18,25/100

    De delta is het verschil in loon tussen het startbarema of, in voorkomend geval, het referentiebarema, enerzijds en het doelbarema anderzijds. De delta wordt berekend voor elk anciënniteitsjaar. Wanneer de delta negatief of gelijk aan 0 is op een bepaald anciënniteitsjaar, wordt het IFIC barema beperkt tot de hoogte van het doelbarema op het overeenstemmende anciënniteitsjaar.

    Het resultaat van deze berekening is een bedrag met 2 decimalen na de komma. De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf.

    Dit barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van:
    - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen;
    - de forensisch psychiatrische centra;
    - de revalidatiecentra, meer bepaald de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
    - de Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België;
    - de thuisverpleging;
    - de medisch-pediatrische centra;
    - de wijkgezondheidscentra.

    Dit barema is niet van toepassing op het leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, noch op de artsen, met uitzondering van de artsen in de wijkgezondheidscentra.

    Het onderstaande IFIC-doelbarema is niet van toepassing op de werknemers zonder IFIC-barema. Deze barema’s bevinden zich in andere officieuze subsectoren van dit paritair comité.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 330).
   • Inhoudstafel

 • Loon-CAO's van toepassing op het loonbarema

 • 1. DOELBAREMA'S : CATEGORIE

  1.1. : Cat 4 - 11

  ANCIENNITEIT CAT
  4 5 6 7 8 9 10 11
  0 1.980,71 1.991,32 2.021,15 2.062,16 2.109,03 2.167,61 2.237,92 2.325,79
  1 2.017,04 2.035,24 2.067,75 2.111,61 2.160,91 2.220,72 2.292,50 2.374,63
  2 2.051,27 2.069,48 2.104,54 2.151,12 2.202,73 2.263,72 2.336,88 2.420,77
  3 2.083,47 2.101,68 2.139,15 2.188,36 2.242,17 2.304,25 2.378,74 2.464,26
  4 2.113,73 2.131,92 2.171,72 2.223,39 2.279,32 2.342,42 2.418,15 2.505,22
  5 2.142,12 2.160,32 2.202,30 2.256,32 2.314,25 2.378,32 2.455,21 2.543,73
  6 2.168,73 2.194,52 2.238,56 2.294,82 2.354,63 2.419,61 2.497,60 2.579,90
  7 2.193,65 2.219,45 2.265,45 2.323,80 2.385,41 2.451,24 2.530,25 2.613,84
  8 2.216,97 2.242,76 2.290,60 2.350,96 2.414,25 2.480,90 2.560,86 2.645,65
  9 2.238,77 2.264,55 2.314,16 2.376,38 2.441,26 2.508,64 2.589,51 2.675,42
  10 2.259,13 2.284,91 2.336,15 2.400,14 2.466,50 2.534,60 2.616,31 2.703,29
  11 2.278,13 2.311,49 2.364,28 2.429,93 2.497,70 2.566,45 2.648,95 2.729,32
  12 2.295,85 2.329,23 2.383,44 2.450,66 2.519,76 2.589,11 2.672,34 2.753,62
  13 2.312,37 2.345,75 2.401,32 2.469,99 2.540,32 2.610,26 2.694,18 2.776,32
  14 2.327,77 2.361,15 2.417,98 2.488,02 2.559,52 2.629,98 2.714,54 2.797,47
  15 2.342,10 2.375,48 2.433,51 2.504,82 2.577,41 2.648,36 2.733,52 2.817,20
  16 2.351,59 2.392,54 2.451,57 2.523,98 2.601,64 2.669,81 2.755,42 2.832,07
  17 2.360,38 2.401,35 2.461,30 2.534,73 2.617,16 2.682,70 2.768,72 2.845,90
  18 2.368,55 2.409,52 2.470,36 2.544,71 2.631,59 2.694,68 2.781,09 2.858,76
  19 2.376,14 2.417,09 2.478,75 2.553,98 2.645,02 2.705,81 2.792,59 2.870,70
  20 2.383,18 2.424,14 2.486,55 2.562,58 2.657,51 2.716,15 2.803,27 2.881,80
  21 2.389,71 2.438,26 2.501,36 2.578,15 2.676,69 2.733,33 2.820,76 2.892,10
  22 2.395,76 2.444,32 2.508,07 2.585,57 2.687,47 2.742,26 2.829,96 2.901,67
  23 2.401,38 2.449,94 2.514,29 2.592,45 2.697,48 2.750,52 2.838,51 2.910,54
  24 2.406,59 2.455,14 2.520,05 2.598,83 2.706,77 2.758,20 2.846,43 2.918,77
  25 2.411,42 2.459,96 2.525,42 2.604,73 2.715,40 2.765,32 2.853,78 2.926,42
  26 2.415,89 2.472,03 2.537,96 2.617,80 2.731,00 2.779,51 2.868,19 2.933,50
  27 2.420,03 2.476,17 2.542,55 2.622,89 2.738,42 2.785,64 2.874,50 2.940,07
  28 2.423,89 2.480,01 2.546,82 2.627,60 2.745,32 2.791,31 2.880,37 2.946,16
  29 2.427,44 2.483,57 2.550,75 2.631,97 2.751,72 2.796,57 2.885,79 2.951,80
  30 2.430,74 2.486,87 2.554,42 2.636,01 2.757,63 2.801,45 2.890,83 2.957,03
  31 2.433,79 2.497,46 2.565,34 2.647,29 2.770,67 2.813,51 2.903,03 2.961,89
  32 2.436,62 2.500,29 2.568,47 2.650,77 2.775,76 2.817,69 2.907,36 2.966,36
  33 2.439,24 2.502,91 2.571,38 2.653,98 2.780,47 2.821,56 2.911,37 2.970,53
  34 2.441,67 2.505,33 2.574,07 2.656,96 2.784,84 2.825,17 2.915,07 2.974,39
  35 2.443,91 2.507,58 2.576,57 2.659,71 2.788,89 2.828,48 2.918,50 2.977,96

  1.2. : Cat 12 - 18

  ANCIENNITEIT CAT
  12 13 14B 14 15 16 17 18
  0 2.431,25 2.513,26 2.513,26 2.718,31 2.911,63 3.175,26 3.433,03 3.772,83
  1 2.492,03 2.588,66 2.598,72 2.816,17 3.016,46 3.292,75 3.553,19 3.904,87
  2 2.549,65 2.660,50 2.680,45 2.909,95 3.116,91 3.405,44 3.668,23 4.031,30
  3 2.604,19 2.728,79 2.758,43 2.999,58 3.212,91 3.513,26 3.778,08 4.152,02
  4 2.655,71 2.793,58 2.832,64 3.085,05 3.304,45 3.616,13 3.882,73 4.267,04
  5 2.704,33 2.854,93 2.903,15 3.166,36 3.391,55 3.714,09 3.982,22 4.376,37
  6 2.750,11 2.912,94 2.970,00 3.243,54 3.474,23 3.807,15 4.076,61 4.480,10
  7 2.793,17 2.967,67 3.033,26 3.316,68 3.552,57 3.895,38 4.165,98 4.578,31
  8 2.833,63 3.019,26 3.093,01 3.385,87 3.626,68 3.978,90 4.250,47 4.671,16
  9 2.871,61 3.067,80 3.149,37 3.451,19 3.696,64 4.057,79 4.330,20 4.758,79
  10 2.907,20 3.113,43 3.202,45 3.512,80 3.762,63 4.132,23 4.405,34 4.841,36
  11 2.940,53 3.156,26 3.252,38 3.570,79 3.824,73 4.202,34 4.476,04 4.919,06
  12 2.971,71 3.196,44 3.299,29 3.625,31 3.883,15 4.268,30 4.542,50 4.992,10
  13 3.000,86 3.234,05 3.343,32 3.676,53 3.938,00 4.330,27 4.604,88 5.060,65
  14 3.028,08 3.269,27 3.384,56 3.724,56 3.989,45 4.388,42 4.663,38 5.124,94
  15 3.053,50 3.302,20 3.423,21 3.769,57 4.037,67 4.442,94 4.718,17 5.185,16
  16 3.087,63 3.341,16 3.459,35 3.816,40 4.087,82 4.500,88 4.767,99 5.239,90
  17 3.119,57 3.377,64 3.493,13 3.860,25 4.134,79 4.555,19 4.814,55 5.291,08
  18 3.149,40 3.411,75 3.524,69 3.901,29 4.178,75 4.606,01 4.858,06 5.338,88
  19 3.177,28 3.443,61 3.554,14 3.939,63 4.219,82 4.653,57 4.898,65 5.383,50
  20 3.203,28 3.473,36 3.581,62 3.975,46 4.258,20 4.698,00 4.936,51 5.425,11
  21 3.227,52 3.501,11 3.607,22 4.008,90 4.294,03 4.739,49 4.971,82 5.463,90
  22 3.250,14 3.527,00 3.631,09 4.040,10 4.327,43 4.778,21 5.004,70 5.500,04
  23 3.271,18 3.551,10 3.653,30 4.069,17 4.358,58 4.814,33 5.035,32 5.533,69
  24 3.290,79 3.573,57 3.673,98 4.096,26 4.387,59 4.847,98 5.063,80 5.565,01
  25 3.309,02 3.594,48 3.693,21 4.121,49 4.414,61 4.879,33 5.090,31 5.594,14
  26 3.326,00 3.613,92 3.711,09 4.144,97 4.439,76 4.908,52 5.114,96 5.621,22
  27 3.341,76 3.632,02 3.727,71 4.166,81 4.463,16 4.935,67 5.137,87 5.646,39
  28 3.356,42 3.648,84 3.743,16 4.187,12 4.484,92 4.960,93 5.159,16 5.669,78
  29 3.370,04 3.664,46 3.757,50 4.205,99 4.505,13 4.984,41 5.178,93 5.691,52
  30 3.382,70 3.678,98 3.770,82 4.223,53 4.523,92 5.006,24 5.197,29 5.711,69
  31 3.394,44 3.692,46 3.783,18 4.239,82 4.541,37 5.026,52 5.214,33 5.730,42
  32 3.405,33 3.704,98 3.794,66 4.254,95 4.557,57 5.045,35 5.230,14 5.747,80
  33 3.415,46 3.716,60 3.805,30 4.269,00 4.572,62 5.062,83 5.244,81 5.763,93
  34 3.424,84 3.727,38 3.815,18 4.282,04 4.586,58 5.079,07 5.258,42 5.778,88
  35 3.433,53 3.737,38 3.824,34 4.294,13 4.599,54 5.094,14 5.271,05 5.792,76

  1.3. : Cat 19 - 20

  ANCIENNITEIT CAT
  19 20
  0 4.112,61 4.452,40
  1 4.256,56 4.608,24
  2 4.394,35 4.757,42
  3 4.525,95 4.899,90
  4 4.651,32 5.035,63
  5 4.770,52 5.164,66
  6 4.883,58 5.287,07
  7 4.990,65 5.402,97
  8 5.091,85 5.512,55
  9 5.187,37 5.615,96
  10 5.277,38 5.713,41
  11 5.362,09 5.805,11
  12 5.441,70 5.891,30
  13 5.516,43 5.972,20
  14 5.586,50 6.048,06
  15 5.652,15 6.119,13
  16 5.711,83 6.183,74
  17 5.767,61 6.244,13
  18 5.819,71 6.300,55
  19 5.868,35 6.353,19
  20 5.913,71 6.402,31
  21 5.955,98 6.448,08
  22 5.995,39 6.490,73
  23 6.032,07 6.530,44
  24 6.066,20 6.567,40
  25 6.097,95 6.601,78
  26 6.127,48 6.633,73
  27 6.154,92 6.663,45
  28 6.180,42 6.691,05
  29 6.204,10 6.716,70
  30 6.226,10 6.740,51
  31 6.246,51 6.762,61
  32 6.265,45 6.783,11
  33 6.283,04 6.802,15
  34 6.299,34 6.819,80
  35 6.314,47 6.836,17