Paritair Comité 3300012: IFIC-CLASSIFICATIE – FEDERAAL

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/09/2021 )
   • Indexatie met 2% in 09/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd

    Invoering fase 2 en laatste fase van het IFIC barema vanaf 1 juli 2021.
    Het nieuwe loonmodel wordt in 2 fasen ingevoerd, waarbij de 1 fase werd gerealiseerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017(144333) betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten en de tweede én laatste fase wordt gerealiseerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021(164575). Deze laatste fase betekent meteen ook de uitrol aan 100% van de IFIC-barema of de volledige invoering van het IFIC loonmodel.

    Fase 2 is van toepassing op:
    1. de werknemers die vanaf 1 juli 2021 in dienst treden genieten geen keuzerecht en vallen onmiddellijk onder de IFIC-barema's, uitgezonderd de werknemers t.t.z. verpleegkundigen met recht op een premie BBT-BBK bij hun vorige werkgever;
    2. de werknemers die op 30 juni 2021 reeds volgens het IFIC-barema betaald worden, ofwel omwille van hun eerdere keuze ofwel omwille van indiensttreding na april 2018;
    3. de werknemers die in dienst waren voor 30 juni 2021 en die éénmalig kiezen om in te stappen in het IFIC-barema en die zich in een anciënniteitsjaar bevinden waar het startbarema lager is dan het IFIC-barema.

    De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verlaging van het salaris voor de medewerkers die uiterlijk op 30 juni 2021 in dienst zijn.

    De werknemer in dienst op 30 juni 2021 heeft de keuze tussen het behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, of een overstap naar het IFIC-barema of een overstap naar het IFIC barema, met uitsluiting van de werknemer die in de vorige fase reeds gekozen heeft om naar de IFIC barema's over te stappen en de werknemers die na 30 april 2018 in dienst zijn getreden. De keuze voor het IFIC-barema is onomkeerbaar.
    De bestaande loonvoorwaarden blijven van toepassing indien de werknemer niet kiest om het recht op het IFIC-barema te openen.

    De werknemer die kiest voor het IFIC-barema, maar zich op het ogenblik van de keuze in een anciënniteitsjaar bevindt waar het startbarema hoger is dan het IFIC-barema, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, tot de maand waarop het IFIC-barema nominaal hoger ligt dan het startbarema, aan eenzelfde tewerkstellingsbreuk. Vanaf die maand volgt hij het IFIC-barema.

    De werknemer is verplicht zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever binnen een termijn van 1 maand, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de werknemer van de voor het maken van zijn keuze noodzakelijke informatie, verstrekt door de werkgever. De werknemer die binnen deze termijn geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden (startbarema), inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC-barema.

    De werknemer die het startbarema behoudt, voegt daaraan de volgende elementen toe: de haard- of standplaatstoelage, het functiecomplement, de functietoeslag en de premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel. In de IFIC-schaal zijn deze elementen al opgenomen.

    De werknemers die vanaf 1 juli 2021 in dienst treden genieten geen keuzerecht en vallen onmiddellijk onder de IFIC barema's, uitgezonderd de werknemers t.t.z. verpleegkundigen met recht op een premie BBT-BBK bij hun vorige werkgever.

    De loonschalen worden bepaalt voor de functiecategorieën zoals deze zijn vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 "tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie.

    Uurloon: Het geïndexeerde uurloon (in het stelsel van de 38urenweek) is gelijk aan:
    maandloon x 12 /1976

    Het resultaat van deze berekening is een uurloon met vier decimalen. De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf.

    Dit nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten : IFIC is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van:
    - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen;
    - de forensisch psychiatrische centra;
    - de revalidatiecentra, meer bepaald de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
    - de Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België;
    - de thuisverpleging;
    - de medisch-pediatrische centra;
    - de wijkgezondheidscentra.

    Dit IFIC barema is niet van toepassing op het leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, noch op de artsen, met uitzondering van de artsen in de wijkgezondheidscentra.

    Het onderstaande IFIC-doelbarema is niet van toepassing op de werknemers zonder IFIC-barema. Deze barema’s bevinden zich in andere officieuze subsectoren van dit paritair comité.

   • Inhoudstafel

 • 1. DOELBAREMA'S : CATEGORIE

  1.1. : Cat 4 - 11

  ANCIENNITEIT CAT
  4 5 6 7 8 9 10 11
  0 2.020,32 2.031,15 2.061,57 2.103,40 2.151,21 2.210,96 2.282,68 2.372,31
  1 2.057,38 2.075,94 2.109,11 2.153,84 2.204,13 2.265,13 2.338,35 2.422,12
  2 2.092,30 2.110,87 2.146,63 2.194,14 2.246,78 2.308,99 2.383,62 2.469,19
  3 2.125,14 2.143,71 2.181,93 2.232,13 2.287,01 2.350,34 2.426,31 2.513,55
  4 2.156,00 2.174,56 2.215,15 2.267,86 2.324,91 2.389,27 2.466,51 2.555,32
  5 2.184,96 2.203,53 2.246,35 2.301,45 2.360,54 2.425,89 2.504,31 2.594,60
  6 2.212,10 2.238,41 2.283,33 2.340,72 2.401,72 2.468,00 2.547,55 2.631,50
  7 2.237,52 2.263,84 2.310,76 2.370,28 2.433,12 2.500,26 2.580,86 2.666,12
  8 2.261,31 2.287,62 2.336,41 2.397,98 2.462,54 2.530,52 2.612,08 2.698,56
  9 2.283,55 2.309,84 2.360,44 2.423,91 2.490,09 2.558,81 2.641,30 2.728,93
  10 2.304,31 2.330,61 2.382,87 2.448,14 2.515,83 2.585,29 2.668,64 2.757,36
  11 2.323,69 2.357,72 2.411,57 2.478,53 2.547,65 2.617,78 2.701,93 2.783,91
  12 2.341,77 2.375,81 2.431,11 2.499,67 2.570,16 2.640,89 2.725,79 2.808,69
  13 2.358,62 2.392,67 2.449,35 2.519,39 2.591,13 2.662,47 2.748,06 2.831,85
  14 2.374,33 2.408,37 2.466,34 2.537,78 2.610,71 2.682,58 2.768,83 2.853,42
  15 2.388,94 2.422,99 2.482,18 2.554,92 2.628,96 2.701,33 2.788,19 2.873,54
  16 2.398,62 2.440,39 2.500,60 2.574,46 2.653,67 2.723,21 2.810,53 2.888,71
  17 2.407,59 2.449,38 2.510,53 2.585,42 2.669,50 2.736,35 2.824,09 2.902,82
  18 2.415,92 2.457,71 2.519,77 2.595,60 2.684,22 2.748,57 2.836,71 2.915,94
  19 2.423,66 2.465,43 2.528,33 2.605,06 2.697,92 2.759,93 2.848,44 2.928,11
  20 2.430,84 2.472,62 2.536,28 2.613,83 2.710,66 2.770,47 2.859,34 2.939,44
  21 2.437,50 2.487,03 2.551,39 2.629,71 2.730,22 2.788,00 2.877,18 2.949,94
  22 2.443,68 2.493,21 2.558,23 2.637,28 2.741,22 2.797,11 2.886,56 2.959,70
  23 2.449,41 2.498,94 2.564,58 2.644,30 2.751,43 2.805,53 2.895,28 2.968,75
  24 2.454,72 2.504,24 2.570,45 2.650,81 2.760,91 2.813,36 2.903,36 2.977,15
  25 2.459,65 2.509,16 2.575,93 2.656,82 2.769,71 2.820,63 2.910,86 2.984,95
  26 2.464,21 2.521,47 2.588,72 2.670,16 2.785,62 2.835,10 2.925,55 2.992,17
  27 2.468,43 2.525,69 2.593,40 2.675,35 2.793,19 2.841,35 2.931,99 2.998,87
  28 2.472,37 2.529,61 2.597,76 2.680,15 2.800,23 2.847,14 2.937,98 3.005,08
  29 2.475,99 2.533,24 2.601,77 2.684,61 2.806,75 2.852,50 2.943,51 3.010,84
  30 2.479,35 2.536,61 2.605,51 2.688,73 2.812,78 2.857,48 2.948,65 3.016,17
  31 2.482,47 2.547,41 2.616,65 2.700,24 2.826,08 2.869,78 2.961,09 3.021,13
  32 2.485,35 2.550,30 2.619,84 2.703,79 2.831,28 2.874,04 2.965,51 3.025,69
  33 2.488,02 2.552,97 2.622,81 2.707,06 2.836,08 2.877,99 2.969,60 3.029,94
  34 2.490,50 2.555,44 2.625,55 2.710,10 2.840,54 2.881,67 2.973,37 3.033,88
  35 2.492,79 2.557,73 2.628,10 2.712,90 2.844,67 2.885,05 2.976,87 3.037,52

  1.2. : Cat 12 - 18

  ANCIENNITEIT CAT
  12 13 14B 14 15 16 17 18
  0 2.479,88 2.563,53 2.563,53 2.772,68 2.969,86 3.238,77 3.501,69 3.848,29
  1 2.541,87 2.640,43 2.650,69 2.872,49 3.076,79 3.358,61 3.624,25 3.982,97
  2 2.600,64 2.713,71 2.734,06 2.968,15 3.179,25 3.473,55 3.741,59 4.111,93
  3 2.656,27 2.783,37 2.813,60 3.059,57 3.277,17 3.583,53 3.853,64 4.235,06
  4 2.708,82 2.849,45 2.889,29 3.146,75 3.370,54 3.688,45 3.960,38 4.352,38
  5 2.758,42 2.912,03 2.961,21 3.229,69 3.459,38 3.788,37 4.061,86 4.463,90
  6 2.805,11 2.971,20 3.029,40 3.308,41 3.543,71 3.883,29 4.158,14 4.569,70
  7 2.849,03 3.027,02 3.093,93 3.383,01 3.623,62 3.973,29 4.249,30 4.669,88
  8 2.890,30 3.079,65 3.154,87 3.453,59 3.699,21 4.058,48 4.335,48 4.764,58
  9 2.929,04 3.129,16 3.212,36 3.520,21 3.770,57 4.138,95 4.416,80 4.853,97
  10 2.965,34 3.175,70 3.266,50 3.583,06 3.837,88 4.214,87 4.493,45 4.938,19
  11 2.999,34 3.219,39 3.317,43 3.642,21 3.901,22 4.286,39 4.565,56 5.017,44
  12 3.031,14 3.260,37 3.365,28 3.697,82 3.960,81 4.353,67 4.633,35 5.091,94
  13 3.060,88 3.298,73 3.410,19 3.750,06 4.016,76 4.416,88 4.696,98 5.161,86
  14 3.088,64 3.334,66 3.452,25 3.799,05 4.069,24 4.476,19 4.756,65 5.227,44
  15 3.114,57 3.368,24 3.491,67 3.844,96 4.118,42 4.531,80 4.812,53 5.288,86
  16 3.149,38 3.407,98 3.528,54 3.892,73 4.169,58 4.590,90 4.863,35 5.344,70
  17 3.181,96 3.445,19 3.562,99 3.937,46 4.217,49 4.646,29 4.910,84 5.396,90
  18 3.212,39 3.479,99 3.595,18 3.979,32 4.262,33 4.698,13 4.955,22 5.445,66
  19 3.240,83 3.512,48 3.625,22 4.018,42 4.304,22 4.746,64 4.996,62 5.491,17
  20 3.267,35 3.542,83 3.653,25 4.054,97 4.343,36 4.791,96 5.035,24 5.533,61
  21 3.292,07 3.571,13 3.679,36 4.089,08 4.379,91 4.834,28 5.071,26 5.573,18
  22 3.315,14 3.597,54 3.703,71 4.120,90 4.413,98 4.873,77 5.104,79 5.610,04
  23 3.336,60 3.622,12 3.726,37 4.150,55 4.445,75 4.910,62 5.136,03 5.644,36
  24 3.356,61 3.645,04 3.747,46 4.178,19 4.475,34 4.944,94 5.165,08 5.676,31
  25 3.375,20 3.666,37 3.767,07 4.203,92 4.502,90 4.976,92 5.192,12 5.706,02
  26 3.392,52 3.686,20 3.785,31 4.227,87 4.528,56 5.006,69 5.217,26 5.733,64
  27 3.408,60 3.704,66 3.802,26 4.250,15 4.552,42 5.034,38 5.240,63 5.759,32
  28 3.423,55 3.721,82 3.818,02 4.270,86 4.574,62 5.060,15 5.262,34 5.783,18
  29 3.437,44 3.737,75 3.832,65 4.290,11 4.595,23 5.084,10 5.282,51 5.805,35
  30 3.450,35 3.752,56 3.846,24 4.308,00 4.614,40 5.106,36 5.301,24 5.825,92
  31 3.462,33 3.766,31 3.858,84 4.324,62 4.632,20 5.127,05 5.318,62 5.845,03
  32 3.473,44 3.779,08 3.870,55 4.340,05 4.648,72 5.146,26 5.334,74 5.862,76
  33 3.483,77 3.790,93 3.881,41 4.354,38 4.664,07 5.164,09 5.349,71 5.879,21
  34 3.493,34 3.801,93 3.891,48 4.367,68 4.678,31 5.180,65 5.363,59 5.894,46
  35 3.502,20 3.812,13 3.900,83 4.380,01 4.691,53 5.196,02 5.376,47 5.908,62

  1.3. : Cat 19 - 20

  ANCIENNITEIT CAT
  19 20
  0 4.194,86 4.541,45
  1 4.341,69 4.700,40
  2 4.482,24 4.852,57
  3 4.616,47 4.997,90
  4 4.744,35 5.136,34
  5 4.865,93 5.267,95
  6 4.981,25 5.392,81
  7 5.090,46 5.511,03
  8 5.193,69 5.622,80
  9 5.291,12 5.728,28
  10 5.382,93 5.827,68
  11 5.469,33 5.921,21
  12 5.550,53 6.009,13
  13 5.626,76 6.091,64
  14 5.698,23 6.169,02
  15 5.765,19 6.241,51
  16 5.826,07 6.307,41
  17 5.882,96 6.369,01
  18 5.936,10 6.426,56
  19 5.985,72 6.480,25
  20 6.031,98 6.530,36
  21 6.075,10 6.577,04
  22 6.115,30 6.620,54
  23 6.152,71 6.661,05
  24 6.187,52 6.698,75
  25 6.219,91 6.733,82
  26 6.250,03 6.766,40
  27 6.278,02 6.796,72
  28 6.304,03 6.824,87
  29 6.328,18 6.851,03
  30 6.350,62 6.875,32
  31 6.371,44 6.897,86
  32 6.390,76 6.918,77
  33 6.408,70 6.938,19
  34 6.425,33 6.956,20
  35 6.440,76 6.972,89