Paritair Comité 1090000: KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Algemeen

  Alle loonaanpassingen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst n°121.183 (04/03/2014) worden toegepast vanaf de eerste dag van de maand, in de ondernemingen waar per maand of per halve maand wordt betaald.
  In de ondernemingen waar de loonperiode op een andere dag dan de eerste dag van de maand begint, worden, indien het aantal kalenderdagen vóór de eerste dag van de maand, kleiner is dan of gelijk is aan het aantal kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste dag van de maand, de loonaanpassingen toegekend vanaf de eerste dag van de loonperiode waarin de eerste dag van de maand valt. In het tegengestelde geval worden de loonaanpassingen toegepast vanaf de eerste dag van de loonperiode die een aanvang neemt ná de eerste dag van de maand.

  Volgens rendement bezoldigd arbeidssysteem

  Elke loonsverhoging wordt volledig ingerekend in de betalingsmaatstaven van de volgens rendement bezoldigde arbeidssystemen.
  1° Het minimumuurloon dat betrekking heeft op de functie of op de taak is steeds gewaarborgd en inzonderheid in geval van volgens rendement bezoldigde arbeidssystemen.
  2° In de ondernemingen waar een volgens rendement bezoldigd arbeidssysteem is ingevoerd voor stukwerk, tariefwerk of premiewerk en dezelfde productienormen, zowel voor de arbeiders en arbeidsters jonger dan 21 jaar als voor de arbeiders en arbeidsters van 21 jaar of ouder van toepassing zijn, moet voor de arbeiders en arbeidsters jonger dan 21 jaar hetzelfde beloningssysteem, eigen aan de onderneming, worden toegepast, derwijze dat zij, bij gelijke prestaties, hetzelfde loon of inkomen verwerven als de arbeiders en arbeidsters van 21 jaar of ouder.
  Het minimumuurloon volgens leeftijd en anciënniteit, vastgesteld in de loonschaal voor de beginnelingen, blijft aan de arbeiders en arbeidsters jonger dan 21 jaar in ieder geval gewaarborgd.
  3° In de ondernemingen waar een systeem van rendementsarbeid, al dan niet gebonden aan een prestatiebeloning bestaat, kunnen de geschillen die zijn gerezen, ofwel bij de toepassing van het systeem, ofwel bij een wijziging of bij invoering van het systeem, op het verzoek van de meeste gerede partij, het voorwerp uitmaken van een contradictoir onderzoek door een bevoegd technicus, aangeduid door een werknemersorganisatie en een bevoegd technicus, aangeduid door Creamoda.
  De voor de beoordeling van de systemen van rendementsarbeid bevoegde technici moeten door de onderneming in het bezit worden gesteld van alle elementen die vereist zijn om tot dit onderzoek te kunnen overgaan.

  Huisarbeid

  Het maakloon van elk stuk wordt berekend door het aantal uren dat voor de uitvoering ervan is vereist, te vermenigvuldigen met het uurloon dat overeenstemt met de categorie van het werk (minimum loongroep 3).
  Bij het globaal loon van de huisarbeiders en huisarbeidsters wordt een forfaitaire vergoeding van 10% van het brutoloon gevoegd als schadeloosstelling voor de algemene onkosten die hun ten laste vallen (verwarming, verlichting, afschrijving materiaal, enz.). De werkgevers zijn ertoe gehouden aan de huisarbeider en huisarbeidster de benodigdheden zoals garen enz. gratis te leveren. Nochtans, wanneer deze de benodigdheden zelf levert, wordt de forfaitaire vergoeding waarvan hoger sprake van 10 op 15% gebracht.
  De forfaitaire vergoeding van 10 of 15% wordt afzonderlijk in het loonboekje ingeschreven.

  1.1.1. : Arbeid(st)ers, met uitzondering van arbeid(st)ers jonger dan 21 jaar tewerkgesteld als studenten met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, en die de periode van de maximumleertijd nog niet met 6 maanden hebben overschreden

  Deze minimumlonen zijn niet van toepassing op de arbeid(st)ers die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid (registratienummer 65467/CO/109), laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008 (registratienummer 87523/CO/109).
  Loongroep
  1 11,9846
  2 12,1043
  3 12,3463
  4 12,7170
  5 13,2254
  6 13,8868
  7 14,7200
  8 15,7504
  9 17,0106

  1.1.2. : Arbeid(st)ers die tewerkgesteld worden als studenten met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten

  Percentages berekende op het aanvangsloon voor de arbeid(st)ers die behoren tot de laagste groep van de classificatie of op het loon van de groep voor dewelke ze worden aangeworven.

  Leeftijd
  16 85%
  20 97%
  19 94%
  18 91%
  17 88%

  1.1.3. : Beginners

  Beginners kunnen voor maximaal zes maanden worden ingedeeld in de loongroep die één graad lager is dan de loongroep overeenstemmend met de functie waarvoor ze zijn aangeworven, voor zover een opleidingstraject is voorzien van 6 maanden in de bedoelde functie. Dit opleidingstraject moet worden goedgekeurd door de sectorale opleidingsinstelling IVOC.
  Is er geen opleidingstraject voorzien op ondernemingsvlak, gecertifieerd door de sectorale opleidingsinstelling IVOC voor de bedoelde functie, dan kunnen de beginners gedurende maximaal 3 maanden worden ingedeeld in de loongroep die één graad lager is dan de loongroep overeenstemmend met de functie waarvoor ze zijn aageworven.
  Na de hiervoor bedoelde periodes van zes maanden of drie maanden ontvangen zij het loon overeenstemmend met dat van de andere werknemers met dezelfde functie in de onderneming, desgevallend in toepassing van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 betreffende de functieclassificatie.
  Deze principes zijn niet van toepassing op de functies van loongroep 1 bepaald door artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 betreffende de functieclassificatie.

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Toeleveringsbedrijven aan de automobielsector

  Loongroep
  1 12,4830
  2 12,6841
  3 13,0947
  4 13,7310
  5 14,6248
  6 15,8204
  7 17,3798