Bestaande Paritaire (Sub)Comités

De officiële paritaire comités of subcomités worden aangeduid door de eerste 5 cijfers. Ze worden gevolgd door een 6de en een 7de cijfer dat louter voor intern gebruik bestemd is.

De loonbedragen in de databank zijn gebaseerd op de sectorale cao's welke geregistreerd zijn maar niet noodzakelijk reeds algemeen verbindend werden verklaard bij KB.

Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.