Zoeken:

Paritair Comité 1020900: GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN KALKOVENS, BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/01/2022 )
   • Indexatie met 1% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    De werknemer heeft recht op het loon van zijn looncategorie. Wanneer hij bij gelegenheid in een lagere categorie moet werken, heeft hij recht op zijn gewone loon. Wanneer hij bij gelegenheid in een hogere categorie moet werken, heeft hij recht op het loon van deze categorie.

    Ingeval de structuur van de onderneming aanzienlijk wordt gewijzigd, worden de werknemers die eventueel beschikbaar worden, volgens de mogelijkheden en met hun instemming, opnieuw gerangschikt in andere beroepscategorieën of hebben zij bij de wederindienstneming voorrang op de andere werknemers die dezelfde beroepsbekwaamheid hebben; zij worden betaald tegen het loon van de nieuwe categorie waarin zij worden tewerkgesteld.

    Het loon van de werknemer die niet uitsluitend per uur wordt betaald, is het gemiddelde van de lonen die worden betaald tijdens de periode van vier opeenvolgende weken die aan elke betwisting dienaangaande voorafgaat. De verhogingen die het gevolg zijn van maatregelen die door het paritair subcomité worden getroffen, moeten ook worden toegepast voor de werknemers aan wie een stukloon wordt betaald.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  1.1. UURLONEN : WERKNEMERS

  Categorie
  A 16,3715
  B 16,1689
  C 15,9566
  D 15,7360
  E 15,5817
  F 15,4252
  G 15,3115
  Schoonmaakpersoneel 13,5905

  1.2. UURLONEN : TIJDENS OPLEIDING

  90% van de betreffende beroepscategorie.

  Categorie
  A 14,7344
  B 14,5520
  C 14,3609
  D 14,1624
  E 14,0235
  F 13,8827
  G 13,7804
  Schoonmaakpersoneel 12,2315

  1.3. UURLONEN : STUDENTEN

  90 % van het sectorale barema (loon G).

  Loon
  Minimumbasisuurloon 13,7804