Paritair Comité 3220100: ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/09/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLOONGEGEVENS : Uurloon

  Anciënniteit (jaren) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  0 11,58
  1 12,02
  2 12,17
  3 12,30

  2. MINIMUMLOONGEGEVENS : Thuisarbeid

  De werknemers die thuisarbeid verrichten recht hebben op een forfaitair bedrag van minimaal 10 % van het loon, verschuldigd als vergoeding van de kosten die aan de huisarbeid verbonden zijn. Lagere percentages zijn niet toegelaten.